CARGOPOINTI ÜLDTINGIMUSED

 

Sisukord

 1. Mõisted
 2. Registreerimine. CargoPointi lepingu sõlmimine, muutmine ja lõpetamine
 3. Volitamine, PIN-koodide kasutamine
 4. CargoPointi teenused
 5. Tellimuste täitmine, vastu võtmine, tühistamine ja mittetäitmine
 6. Peale ja maha laadimine, tõend tarne kohta
 7. Tarne turvalisus ja regulatsioonid
 8. Viivitus, seisakuaeg, tarne mittetäitmine
 9. Vastutus veose eest ja kindlustus
 10. Tarnetasu, CargoPointi tasu ja muud maksed, krediidilimiidid
 11. Vedajate hindamine
 12. Informatsioon, konfidentsiaalsus ja privaatsustingimused
 13. Intellektuaalomandi õigused
 14. Muud sätted
 15. LISA

Üldkirjeldus

Kirjeldus on antud ainult teavitamise eesmärgil.

CargoPoint on interneti- ja nutitelefonipõhine platvorm, mille kaudu on võimalik saada järgmisi teenuseid:

 • esitada veotellimusi ja vastu võtta pakkumisi;
 • sõlmida tarnelepinguid;
 • kajastada tarnete tegemist;
 • teha makseid tarnete eest.

CargoPoint ei osuta tarneteenuseid, vaid tegutseb tarnete kaubandusagendina.

CargoPointi platvormi kasutajad on vedajad ja tarnijad, kes on sõlminud CargoPointi lepingu.
Platvormi kasutamiseks tuleb oma nutitelefoni installida järgmised rakendused (kättesaadavad AppStore ja Google Play kaudu):

 • „CargoPoint Customer“ – mõeldud tarnija esindajatele;
 • “CargoPoint Manager” – mõeldud vedaja esindajatele;
 • “CargoPoint Driver” – mõeldud vedaja juhtidele.

CargoPointi üldtingimused kohalduvad CargoPointi lepingule, sätestades muu hulgas:

 • CargoPointi lepingu sõlmimise, muutmise ja lõpetamise korra;
 • tellimuste esitamise, vastu võtmise (veolepingu sõlmimise) ja tühistamise korra;
 • maksetingimused;
 • veose peale laadimise, maha laadimise, tarne täitmise ja turvalisuse sätted ning vastutuse veose ja tellimuse nõuetele mittevastava täitmise eest;
 • vedaja hinnangu eeskirjad.

Veoleping sõlmitakse kliendi ja vedaja vahel veebi teel platvormil. Tarne täitmine salvestatakse platvormil, kasutades CargoPointi PIN-koodi süsteemi. Tarne kinnitamiseks koostatakse platvormil tarneraport.

Tarneteenuste eest tasumine toimub CargoPointi kaudu. CargoPoint tagab teenuste eest maksmise vedajatele.

1. Mõisted

Administraator – füüsiline isik, kellel on õigus esindada kasutajat kui: (i) õiguslik esindaja (juhatuse liige, prokurist vms); (ii) CargoPointi lepingus nimetatud administraator või (iii) teise administraatori poolt platvormil registreeritud administraator.

Juht – füüsiline isik, kelle vedaja on platvormil registreerinud juhina ning kes on platvormiga liitunud nutitelefoni rakenduse „CargoPoint Driver“ kaudu (kättesaadav AppStore ja Google Play kaudu).

Cargopoint – OÜ Cargopoint, registreerimisnumber Eesti Vabariigi äriregistris 16201321.

CargoPointi leping – platvormile registreerumisel kasutaja ja CargoPointi vahel sõlmitav leping.

Kasutaja – tarnija või vedaja.

Veos – vara, mille tarnes on tarnija ja vedaja platvormil CargoPointi vahendusel kokku leppinud üldtingimuste kohaselt.

Haldur – füüsiline isik, kelle administraator on platvormil registreerinud haldurina.

Tarnija – juriidiline isik või muu ettevõtja juriidiline vorm, kes on registreeritud platvormil tegusema tarnijana ning kes tellib platvormil tarneteenust. Tarnija staatus ei muutu ka siis, kui tarne alustatakse kolmanda isikuga ning tarnija ei osale veose tarneks üleandmisel, muu hulgas ka juhul, kui tarnija tellib tarneteenust kolmandalt isikult tarnijale.

Üldtingimused – CARGOPOINTI ÜLDTINGIMUSED ning nende muudatused, mis on tehtud üldtingimustes sätestatud korras.

Tellimus – konkreetse tarne tegemise soov, mis esitatakse platvormile ja/või tarnija ja vedaja vahel platvormil sõlmitud leping konkreetse tarne tegemiseks.

Vedaja – juriidiline isik või muu ettevõtja juriidiline vorm, kes on registreeritud platvormil tegusema vedajana.

Tarneraport – dokument, mis koostatakse automaatselt platvormil ning mis kinnitab tarne lõpuleviimist ja tarne käigus tehtud põhitegevusi.

Lisa – eeskirjade lisa, mis moodustab selle lahutamatu osa ning mis peamiselt sätestab maksete summad, arveldamise ja maksete tähtajad, lubatud viivitused ja seisakuajad jms.

PIN-kood – numbriline või tähtnumbriline kood, mis luuakse automaatselt platvormil, saadetakse erinevatele tarneprotsessiga seotud inimestele ning millega kinnitatakse (allkirjastatakse) tarnega tehtavad tegevused.

Platvorm – elektrooniline infovahetuse süsteem, mida kasutatakse CargoPointi nutitelefoni rakenduste „CargoPoint Customer“, „CargoPoint Manager“ ja „CargoPoint Driver“ (kättesaadavad AppStore ja Google Play kaudu) kaudu, et osutada ja saada teenuseid kooskõlas üldtingimustega.

VAT – käibemaks, mida kohaldatakse CargoPointi registreerimisriigis kooskõlas nõukogu direktiiviga 1006/112/EÜ, 28. november 2006, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi.

Saaja – (füüsiline või juriidiline) isik, kelle tarnija on tellimuses märkinud saajana, sealhulgas tarnija, kes võib iseennast märkida saajana, sealhulgas juhul, kui ta tellib veoteenust kolmandalt isikult tarnijale või tarnija erinevate ladude vahel.

2. Registreerimine. CargoPointi lepingu sõlmimine, muutmine ja lõpetamine

2.1 Platvormil registreerudes sõlmivad kasutajad ja CargoPoint CargoPointi lepingu, mis koosneb registreerimisprotsessi käigus koostatavast ja allkirjastatavast lepingust, käesolevatest üldtingimustest ning lisa versioonist, mis kehtib CargoPointi lepingu sõlmimise ajal.

2.2 Tarnijad kasutavad platvormi rakenduse CargoPoint Customer kaudu või integreeritud süsteemi kaudu, vedajad kasutavad rakenduse CargoPoint Manager kaudu ning juhid rakenduse CargoPoint Driver kaudu.

2.3. CargoPointi lepingu sõlmimisel:

2.3.1. nõustuvad kasutajad CargoPointi lepingu tingimustega ja nende mis tahes muudatustega, mis on tehtud alltoodud korras, ning kohustuvad täitma kõiki selles toodud kohustusi CargoPointi ees, sealhulgas nõustub tarnija hüvitisega CargoPointile, mis on sätestatud CargoPointi lepingus ning kohustub seda maksma lepingus sätestatud korras;

2.3.2. vedajad ja tarnijad nõustuvad kõigi eeskirjade sätetega, mis reguleerivad vedaja ja tarnija vahelist juriidilist suhet seoses veoga ning kohustuvad neid täies ulatuses täitma.

2.4. CargoPointi lepingu sõlmimisel nõustub vastav tarnija või vedaja, et CargoPoint tegutseb tarnija kaubandusagendina, sõlmides tarnija nimel kõik veolepingud vedajaga. Tarnija nõustub, et tema õiguslik suhe CargoPointiga ei ole ainuõiguslik ning CargoPoint jätab endale õiguse registreerida platvormil teisi tarnijaid samadel või teistsugustel tingimustel ka juhul, kui teenused, mida nad saavad, konkureerivad nendega, mida saavad juba platvormil registreeritud tarnijad.

2.5. CargoPointil on õigus keelduda platvormile registreerimast mis tahes isikut, avaldamata keeldumise põhjust.

2.6. CargoPointil on õigus muuta CargoPointi lepingu tingimusi igal ajal, küsides kasutajate nõusolekut muudatustega, mille andmine on eeltingimus platvormi kasutamise jätkamiseks. Muudatused muutuvad kasutajale siduvaks hetkest, mil platvormil registreeritud kasutaja esindaja on nõustunud platvormi muudatustega ning muudatusi ei ole vaja allkirjastada eraldiseisvas dokumendis.

2.7. Igal kasutajal on õigus tühistada oma registreerimine platvormil igal ajal, lõpetades sellega CargoPointi lepingu. Registreerimise tühistamine ei vabasta kasutajat juba tekkinud kohustuste täielikust täitmisest, sealhulgas eeskirja punktis 11 sätestatud konfidentsiaalsuskohustustest.

2.8. CargoPointil on õigus tühistada mis tahes kasutaja registreerimine platvormil igal ajal, lõpetades sellega CargoPointi lepingu, järgmistel juhtudel:

2.8.1. mis tahes asjaoludel, teavitades kasutajat sellest vähemalt 1 kuu ette;

2.8.2. kui kasutaja on rikkunud üldtingimusi, seadust või mis tahes tellimuse tingimusi;

2.8.3. kui kasutaja vastu on algatatud maksejõuetuse või õiguskaitsemenetlus või kasutaja suhtes on algatatud likvideerimine;

2.8.4. kui kasutaja on teinud platvormi või CargoPointi vastu suunatud tegevusi (näiteks valetellimuste esitamine, platvormi toimimise häirimine tehniliste vahenditega, sealhulgas elektroonilise, vale- või negatiivse informatsiooni levitamine jms);

2.8.5. muudel olulistel põhjustel, mis CargoPointi arvates, arvestades kõiki asjaolusid, muudab CargoPointi ja kasutaja vahelise koostöö võimatuks või raskendab seda oluliselt.

2.9. Punktis 2.8 viidatud juhtudel on CargoPointil ka õigus, kuid mitte kohustus, peatada CargoPointi teenuste osutamine.

2.10. Mis tahes vastuolude korral on sätetel järgmine hierarhiline järjestus (alustades kõrgeima järjekohaga dokumendist):

2.10.1. kinnitatud tellimuse tingimused;

2.10.2. CargoPointi lepingu erisätted, kui neid on;

2.10.3. lisa;

2.10.4. üldtingimused („CARGOPOINTI ÜLDTINGIMUSED“).

2.11. Kõigile õiguslikele suhetele, mis on loodud või ekisteerivad platvormi kaudu või sellega seoses, kohalduvad CargoPointi asutamise riigi seadused.

2.12. Need eeskirjad kohalduvad ka vedaja ja tarnija õiguslikule suhtele seoses veoga, kui väljasaatmise koht ja sihtkoht on kahes erinevas riigis, ulatuses, milles 19. mai 1956. a rahvusvahelises kaupade autoveolepingu konventsioonis (CMR konventsioon) ning selle 5. juuli 2006 protokollis ei ole sätestatud teisiti.

3. Volitamine, PIN-koodide kasutamine

3.1. Ainult administraatorid on volitatud tegema kasutaja nimel järgmist:

3.1.1. nõustuma tingimuste ja CargoPointi lepingu muudatustega, millest CargoPointi on teavitatud üldtingimustes sätestatud korras;

3.1.2. registreerima, kustutama ja asendama administraatoreid ja haldureid;

3.1.3. teavitama muudatustest seoses kasutaja pangakontoga kooskõlas punktiga 10.15.

3.2. Administraatortel on õigus täita ka kõiki haldurite funktsioone.

3.3. Halduritel on õigus teha kasutaja nimel järgmist:

3.3.1. esitada, kinnitada ja tühistada tellimusi ning teha muid punktis 5 nimetatud toiminguid;

3.3.2. allkirjastada arveid;

3.3.3. taotleda punktis 8.9 viidatud makseid;

3.3.4. esindada vastavat kasutajat kõigis tellimuste ja nende täitmisega seotud asjades.

3.4. Kui platvorm näeb ette halduri volituse üksikasjad ning kasutaja on registreerinud haldurile ainult teatud tüüpi volituse, on vastaval halduril ainult platvormil registreeritud volitused.

3.5. Juhid on volitatud täitma tarne tegemise dokumenti ning muid punktis 6 sätestatud tegevusi vastava vedaja nimel. Tarnija kinnituse tarne tegemise kohta võib anda ka vastuvõtja esindaja, kes on nimetatud vastavas tellimuses.

3.6. Kasutajaid on teavitatud ning nad nõustuvad, et administraatorid, haldurid ja juhid autenditakse platvormil ainult kinnitusega, et ühendus platvormiga on loodud mobiiltelefonilt, mille number seostati platvormil vastava administraatori, halduri ja juhiga. Kasutajad nõustuvad, et neile on siduvad kõik tegevused, mis on vastava telefoniga platvormil tehtud, käesolevas punktis määratud volituse ulatuses ning nad võtavad kanda kõik riskid ja vastutuse vastavasse nutitelefoni installitud rakenduste loata kasutamise eest.

3.7. Tarne täitmise (nt veo vastuvõtmise veoks ja kohale toimetamiseks) saab kinnitada platvormi mobiilirakenduses, kasutades PIN-koode, mis saadetakse tarnega seotud isikutele vastavate kasutajate antud mobiiltelefoninumbritele (nt vedaja antud juhi numbrile või tarnija antud vastuvõtja esindaja numbrile). Kinnitus, mis tehakse vastava kasutaja antud telefoninumbrile saadetud PIN-koodiga, loetakse sellele kasutajale siduvaks. Kasutaja tagab, et PIN-koodi kasutavad ainult volitatud isikud ning ta võtab täieliku vastutuse PIN-koodi volitamata kasutamise eest.

3.8. CargoPoint jätab endale õiguse, kuid tal ei ole kohustust, nõuda turvalisuse eesmärkidel täiendavat autentimist (näiteks tagasiside, täiendav tuvastamine jms) asjakohaste tegevuste jaoks.

3.9. Ükski üldtingimuste osa ei piira agentide õigusi, kes tegutsevad volikirja alusel, mis on olemas või välja antud seaduse kohaselt (juhatuse liikmed, prokuristid, volikirjad jms). Kuid platvormil pakutavate teenuste kasutamiseks võib olla kohustuslik platvormil registreerimine teatud viisil.

4. CargoPointi teenused

4.1. CargoPoint pakub platvormi kui infovahetuse vahendit tellimuste esitamiseks ja vastu võtmiseks (veolepingute sõlmimiseks), tarnete kinnitamiseks, veoteenuste eest maksmiseks ja muudeks üldtingimustes sätestatud teenusteks.

4.2. CargoPoint ei ole vedaja ning ei osuta veoteenuseid ning ta ei ole ka vedaja alltöövõtja. CargoPoint ei ole vedajate kaubandusagent ega ekspediitor ning on tarnete korraldamisega seotud tarnijate kaubandusagendina.

4.3. Välja arvatud juhul kui ning ulatuses, milles see on sätestatud üldtingimustes, ei ole CargoPointil õigust tegutseda kasutajate nimel.

4.4. CargoPoint oma nimel ning kasutajate nimel ja kasuks:

4.4.1. koostab tarnijatele arved veoteenuste eest kooskõlas kinnitatud tellimustega ning muude üldtingimustes sätestatud maksete eest (seisakuaja tasud, leppetrahvid jms).

4.4.2. võtab vastu makseid tarnijatelt ning teeb makseid vedajatele.

4.5. Välja arvatud kohustus tasuda veoteenuste eest ning seotud seisakuaja ja viivituse tasusid, ei vastuta CargoPoint muude kohustuste eest, mis tarnijal on vedaja ees (näiteks hüvitamiskohustus jms).

4.6. Välja arvatud kohustus tasuda viivist üldtingimustes sätestatud viisil, ei vastuta CargoPoint muude kohustuste eest, mis vedajatel on tarnijate ees (näiteks hüvitamiskohustus jms).

5. Tellimuste täitmine, vastu võtmine, tühistamine ja mittetäitmine

5.1. Kasutajad esitavad tellimusi, saadavad neid vedajatele ning võtavad vastu platvormil, sisestades platvormil nõutud informatsiooni ning tehes seal pakutud toiminguid.

5.2. Tarnija poolt platvormil esitatud tellimus on kättesaadav kõigile platvormil registreeritud vedajatele, kelle esitatud teenuse kriteeriumid (tegevuspiirkond, sõiduki parameetrid, tööaeg jms) vastavad tellimusele. Kui platvormil on vastav tehniline võimalus, võib tarnija määrata või välistada ühe või enam kindlat vedajat või määrata vedaja miinimumhinnangu (koostatud kooskõlas eeskirjade punktiga 11). Sellisel juhul on tellimus kättesaadav kõigile vedajatele, kelle tarnija on määranud või keda tarnija ei ole välistanud, või neile vedajatele, kelle hinnang ei ole madalam kui tarnija määratud hinnang. Kuni tellimuse vastu võtmiseni ei avaldata tarnija isikut.

5.3. Tellimusi saab esitada kindlaks määratud hinnaga või enampakkumise protsessis. Tellimuse protsessi valib tarnija tellimuse esitamisel.

5.4. Kindlaks määratud hinnaga protsess:

5.4.1. Tellimuse hinna määrab tarnija tellimuse esitamisel.

5.4.2. Platvormil võidakse soovitada tellimuse prognoositavat hinda, mis määratakse turuandmete analüüsi alusel. Tarnija võib seda vabalt muuta.

5.4.3. Veoleping sõlmitakse vedajaga, kes esimesena tellimuse vastu võtab.

5.4.4. Kui ükski vedaja ei ole platvormil määratud hinnaga nõustunud määratud aja jooksul, muutub vastav tellimus kehtetuks ja tuleb esitada uus tellimus.

5.5. Enampakkumise protsess:

Tellimuse esitamisel määrab tarnija enampakkumise alghinna (alghind) ning maksimumhinna (maksimumhind).

5.5.1. Platvormil võidakse soovitada turuandmete analüüsi alusel määratud alghinda ja maksimumhinda, kuid tarnija võib neid vabalt muuta.

5.5.2. Alghind on nähtav punktis 5.2 nimetatud vedajatele, kuid maksimumhinda neile ei avaldata.

5.5.3. Vedaja võib platvormil toodud enampakkumise perioodi jooksu esitada oma hinnapakkumise (hinnapakkumine), mis võib olla kõrgem või madalam kui alghind, ning ta võib ka muuta hinnapakkumist kuni enampakkumise lõpuni.

5.5.4. Vedajate esitatud hinnapakkumisi kasutajatele ei avaldata.

5.5.5. Veoleping sõlmitakse vedajaga, kelle kehtiv hinnapakkumine on enamapakkumise lõpus kõige madalam, tingimusel, et see ei ületa maksimumhinda.

5.5.6. Kui madalaim hinnapakkumine ületab maksimumhinda, teavitatakse tarnijat. Kui tarnija on selle hinnapakkumise vastu võtnud platvormil toodud aja jooksul, sõlmitakse veoleping ja vastavat vedajat teavitatakse sellest.

5.5.7. Kui mitu vedajat on pakkunud sama hinda, sõlmitakse veoleping vedajaga, kes esitas oma hinnapakkumise varem.

5.5.8. Kui enampakkumise lõpus ei ole ühtegi kehtivat hinnapakkumist (ei ole esitatud või on tühistatud) või kui tarnija ei ole vastu võtnud hinnapakkumist, mis ületab maksimumhinna, kooskõlas punktiga 5.5.7, vastav tellimus muutub kehtetuks ja tuleb uuesti esitada.

5.6. Veoleping, mis on sõlmitud kooskõlas käesoleva punkti sätetega, koosneb vastavas tellimuses määratud tingimustest ning hinnast, mis on määratud kooskõlas punktidega 5.4.1, 5.5.6 või 5.5.7 (vastavalt kohaldumisele). Veolepingule kohalduvad ka eeskirja punktide 6 kuni 10 sätted.

5.7. Kasutaja võib vastuvõetud tellimuse tühistada, tehes lisas sätestatud maksed (sõltuvalt tühistamise ajast) või jättes tegemata lisas sätestatud maksed.

6. Peale ja maha laadimine, tõend tarne kohta

6.1. Kui tellimuses ei ole ette nähtud veose peale ja maha laadimist, vastutab tarnija veose sõidukisse peale laadimise ja sealt maha laadimise eest, sõltumata sellest, kas seda teeb tarnija, kaubasaaja või kolmas isik. Kõik õiguslikud suhted kaubasaaja või kolmanda isikuga, kes veose sõidukisse peale laadib ja sealt maha laadib, korraldab tarnija iseseisvalt. Kui tellimuses on ette nähtud veose peale ja maha laadimine, laadib vedaja veose sõidukisse ning sõidukist maha.

6.2. Vedaja vastutab selle eest, et sõiduk on pargitud viisil, mis võimaldab turvalist peale ja maha laadimist, ning ta vastutab peale ja maha laadimise protsessi jälgimise eest ja asjakohaste juhiste andmise eest veose turvalise sõidukisse laadimise ja sealt maha laadimise kohta. Vedaja ei luba veose peale ja maha laadimist, kui tingimused ei ole ilmselgelt turvalised või kui veos ei ole sõidukile sobiv või ei vasta kohalduvatele liiklus- ja transpordieeskirjadele.

6.3. Vedaja vastutab veose turvaliselt sõidukisse kinnitamise eest, sealhulgas kõigi vahendite ja abivahendite eest, mis on kinnitamise jaoks vajalikud, ning vastutab selle eest, et veos on märgistatud kooskõlas kohalduvate liiklus- ja transpordieeskirjadega.

6.4. Veose vastu võtmine vedamiseks ja tarne sihtkohta ning muud tarneprotsessi etapid salvestatakse platvormi mobiilirakenduses kooskõlas alltoodud eeskirjade ja rakenduses nimetatud nõuetega. Vedajal ei ole õigust saada CargoPointilt makset tarnete eest, mille tegemine ei ole platvormi mobiilirakenduses nõuetekohaselt salvestatud.

6.5. Veose tarneks vastuvõtmise salvestab platvormi mobiilirakenduses tellimuses nimetatud sõiduki juht kooskõlas rakenduses toodud juhistega.

6.6. Veose tarne sihtkohta salvestab platvormi mobiilirakenduses tellimuses nimetatud juht ja/või vastuvõtja esindaja ja/või tarnija kooskõlas rakenduses toodud juhistega. Kohaldada võib üht järgmistest protsessidest, mille valib tarnija tellimuse esitamisel: (i) PIN-kinnitus; (ii) kaubasaaja kinnitus; (iii) paberil dokumendid või (iv) nutiseadme ekraanil antud allkiri.

6.7. Kinnitamine PIN-koodiga:

6.7.1. Veose tarne sihtkohta salvestab platvormi mobiilirakenduses tellimuses nimetatud juht ja vastuvõtja esindaja (või tarnija esindaja, kui veos tarnitakse tarnijale), sisestades platvormilt saadud PIN-koodi.

6.7.2. Kui tellimuses nimetatud kaubasaaja esindaja ei ole tarnekohas kättesaadav, peab vedaja ühendust võtma tarnijaga ning tarnija peab tagama tellimuses nimetatud kaubasaaja esindaja saabumise või muutma platvormil kaubasaaja esindajat. Uus vastuvõtja esindaja saab platvormilt uue PIN-koodi.

6.8. Tarnija kinnitus:

6.8.1. Tarnija kinnitab veose tarne sihtkohta, võttes vastuvõtjaga iseseisvalt ühendust ning kinnitades selle platvormi mobiilirakenduses. Tarnija ja vastuvõtja võivad vastastiku allkirjastada tarnet kinnitavad dokumendid (nt elektrooniliselt allkirjastatud dokument vms), kuid tarnija kinnitus platvormil on piisav järgmises lõigus toodud tingimustel.

6.8.2. Kui tarnija on tellimuse kinnitanud, salvestab tellimuses nimetatud juht veose tarnimise sihtkohta platvormi mobiilirakenduses.

6.8.3. Kui veos on tarnitud sihtkohta ning juht on proovinud kinnitada veose tarnimist platvormil oma mobiilirakenduses, kuid tarnija ei ole platvormil teinud vastavat kinnitust, loetakse tarnija viivitus kinnituse andmisel seisakuajaks seoses veose vastuvõtmisega.

6.9. Paberkandjal dokumendid:

6.9.1. Veose tarne sihtkohta registreerivad juht ja vastuvõtja esindaja (või tarnija esindaja, kui veos tarnitakse tarnijale) paberkandjal, sisestades sealtoodud allkirjastajate identimisandmed ning allkirjastades dokumendi.

6.9.2. Tarnija väljastab dokumendi vedajale veose sõidukisse laadimisel (või maha laadimisel, kui veos tarnitakse tarnijale).

6.9.3. Enne dokumendi allkirjastamist peab juht kontrollima allkirjastaja isikusamasust kooskõlas ühega punktis 6.15 toodud dokumentidest.

6.9.4. Juht teeb foto allkirjastatud dokumendist ning laadib selle üles oma platvormi rakendusse.

6.9.5. Pärast dokumendist tehtud foto üles laadimist salvestab juht veose tarne sihtkohta oma platvormi mobiilirakenduses.

6.9.6. Üks eksemplar allkirjastatud dokumendist jääb vedajale ning teine (kui neid on) antakse tarnijale.

6.10. Nutitelefoni ekraanile antud allkiri

6.10.1. Veose tarne sihtkohta registreerib platvormi mobiilirakenduses tellimuses nimetatud juht ja vastuvõtja esindaja (või tarnija esindaja, kui veos tarnitakse tarnijale) nii, et vastuvõtja esindaja või tarnija esindaja annavad allkirja juhi mobiilirakenduses.

6.10.2. Enne dokumendi allkirjastamist peab juht kontrollima allkirjastaja isikusamasust kooskõlas ühega punktis 6.15 toodud dokumentidest.

6.10.3.Kui tellimuses nimetatud kaubasaaja esindaja ei ole tarnekohas kättesaadav, peab vedaja ühendust võtma tarnijaga ning tarnija peab tagama tellimuses nimetatud kaubasaaja esindaja saabumise või muutma platvormil kaubasaaja esindajat.

6.11. Veose tarne kinnitamiseks platvormi mobiilirakenduses võib tarnija määrata tellimuses, et maha laaditud veosest tuleb teha fotod ning need laadida üles juhi platvormi mobiilirakenduses. Sellisel juhul saab tarne kinnitada alles pärast vastavate fotode üles laadimist, kuid CargoPoint ei kontrolli fotosid ning ei vastuta nende sisu eest.

6.12. Kasutajad nõustuvad, et veose tarneks vastuvõtmise ja vastuvõtjale kohale toimetamise registreerimine platvormi mobiilirakenduses punktides 6.4–6.11 sätestatud korras loetakse nõuetekohaseks ja piisavaks tõendiks veose tarne kohta ning kasutaja kohustub seda aktsepteerima ilma täiendavate dokumentide nõudmiseta.

6.13. Veose vastuvõtmine ja tarne platvormil ning peamised tarneparameetrid (peale ja maha laadimise koht ja aeg jms) dokumenteeritakse tarneraportis, mis luuakse platvormil ja saadetakse tarnijale, vedajale ja vastuvõtjale tellimuses nimetatud e-postile. Platvormil loodud tarneraport on piisav tõend tarneteenuse osutamise kohta kooskõlas tarneraportis toodud parameetritega. Tarneraporti võivad lisaks allkirjastada kasutajad elektroonilise dokumendina või paberkandjal, kuid CargoPointi lepingu, üldtingimuste ja veotingimuste tähenduses on piisav, kui tarne progress on salvestatud platvormi mobiilirakenduses.

6.14. Kõik isikud, kes kasutavad platvormi või selle mobiilirakendust kasutaja nimel (juhid, haldurid jt) loetakse vastava kasutaja esindajateks vastavate tegevuste tegemisel ning kasutaja vastutab mis tahes platvormi või mobiilirakenduse loata kasutamise eest ning mis tahes PIN-koodide eest, mis saadetakse vastavatele mobiilinumbritele.

6.15. CargoPoint ja kasutajad tunnustavad isikute tuvastamiseks tarne ja veose vastuvõtmise eesmärgil järgmisi kehtivaid dokumente:

 • (i) pass;
 • (ii), Eesti Vabariigis või muus EL-i riigis välja antud ID-kaart;
 • (iii) Eesti Vabariigis või muus EL-i riigis välja antud juhiluba.

7. Tarne turvalisus ja regulatsioonid

7.1. Vedaja kasutab ainult kehtiva tehnoülevaatusega sõidukeid, mis on ohutuks käitamiseks sobivas tehnilises seisundis ning mille tüüp, kandevõime ja varustus on veose jaoks sobilikud.

7.2. Vedaja lubab ainult juhte, kellel on sõidukile ja koormale vastav kehtiv juhiluba ja tervisekontroll, kes ei ole alkoholi, narkootikumide ega psühhotroopsete ainete mõju all ning kellel ei ole haiguse ega kurnatuse sümptomeid, mis võivad mõjutada sõiduki turvalist kasutamist.

7.3. Tarnijal on õigus mitte laadida veost sõidukisse, kui tuvastatakse punktides 7.1 või 7.2 toodud sätete mittetäitmine, mis juhul loetakse, et vedaja ei ole täitnud oma kohustusi.

7.4. Vedaja täidab kõiki tööõiguse seaduseid ja regulatsioone, sealhulgas sisserände regulatsioone, tasub kõiki makse ning täidab muid seaduseid.

7.5. Vedaja vastutab veose kinnitamise ja stabiilsuse eest vedamise ajal ning vajadusel veose katte kinnitamise eest.

7.6. Vedaja veab veost turvaliselt ja nii ettevaatlikult kui võimalik, võttes arvesse kõiki asjaolusid, ning kohustub hoiduma tarne tegemisest kohtades või tingimustel, mis võivad veost ohustada.

7.7. Tarne ajal ei tohi vedaja jätta sõidukit valveta kohtades, kui veos võib saada kahjustada või varastatud.

8. Viivitus, seisakuaeg, tarne mittetäitmine

8.1. Vedaja hüvitab tarnijale mis tahes viivituse veose vastuvõtmisel või tarnimisel tellimuses nimetatud viisil (CargoPoint saab vastava summa vedajalt ning vastav summa tasutakse tarnijale).

8.2. Kui viivitus veose vastuvõtmisel ületab lisas sätestatud maksimaalse aja, loetakse, et vedaja ei ole täitnud tellimust ning see tühistatakse. Sellisel juhul kohalduvad lisas sätestatud tagajärjed.

8.3. Tarnija maksab vedajale lisas sätestatud maksed mis tahes viivituse eest tellimuses sätestatud veose peale laadimisel, vastu võtmisel või maha laadimisel (ning CargoPoint saab vastava summa tarnijalt ja kannab saadud summa üle vedajale).

8.4. Kui viivitus veose laadimisel ületab lisas sätestatud maksimaalse aja, loetakse, et tarnija ei ole täitnud tellimust ning see tühistatakse. Sellisel juhul kohalduvad lisas sätestatud tagajärjed.

8.5. Kui veose vastuvõtmise ja maha laadimise viivitus ületab lisas sätestatud maksimaalse aja, on vedajal õigus tagastada veos lähetuskohta ning tarnija kohustub veose tagasi võtma ja sõidukist maha laadima. Sellisel juhul tasub tarnija vedajale summad (ning CargoPoint võtab vastava summa tarnijalt vastu ja maksab saadud summa vedajale) lisas sätestatud viisil.

8.6 Kui eelmises lõigus toodud juhul ületab veose tagasivõtmise ja maha laadimise viivitus lisas sätestatud maksimaalse aja, on vedajal õigus viia veos oma valitud kohta ning tarnija vastutab kõigi kulude eest.

8.7. Kui mis tahes tähtaeg on tellimuses määratud „ajavahemikuna“ (alates–kuni), loetakse viivitust viimasest tähtajast, arvestades, et vastav tegevus (näiteks veose vastuvõtmine) tehakse alles esimesel võimalusel.

8.8. Kui veose vastuvõtmine vedamiseks või kohaletoimetamiseks määratud ajal ei ole võimalik õnnetuse või sõiduki kahjustumise tõttu ning vedaja on platvormi sellest teavitanud vastava tegevuse täitmiseks määratud ajaks, pikendatakse määratud aega lisas sätestatud aja võrra. Vaidluse korral peab vastavaid asjaolusid tõendama vedaja. Kui vedaja asendab kahjustatud sõiduki, kohustub vedaja veose uuesti peale laadima.

8.9. Käesolevas punktis nimetatud maksed võib esitada platvormile hiljemalt 24 (kahekümne nelja) tunni jooksul alates tellimuses määratud veose tarneajast. Kui nende avalduste esitamine platvormile ei ole võimalik, tuleb avaldus saata platvormil toodud CargoPointi e-postiaadressile samaks tähtajaks. Kasutajal ei ole õigust nõuetele, mis ei ole esitatud tähtaja jooksul ning kooskõlas käesolevas punktis toodud korraga.

8.10. Mis tahes nõuet käesolevas punktis nimetatud maksete suhtes võib vaidlustada platvormil 2 (kahe) tööpäeva jooksul alates CargoPointilt kättesaamisest kasutaja poolt platvormil antud e-postiaadressile. Nõue, mis ei ole vaidlustatud käesolevas punktis nimetatud viisil ja aja jooksul, loetakse vaidlustamata nõudeks ja vastavale kasutajale siduvaks.

8.11. CargoPoint ei ole kohustatud tasuma kasutajale käesolevas punktis nimetatud makseid, kuni teine kasutaja on need tasunud CargoPointile.

8.12. Kasutaja vastutab ainult selliste kahjude või muude nõuete eest seoses tarne viivituse, veose tarne või vastuvõtmisega või tellimuse mittetäitmisega, mis on selgesõnaliselt sätestatud käesolevas punktis.

9. Vastutus veose eest ja kindlustus

9.1. Tarnija vastutab mis tahes kahju eest vedaja sõidukile, teedele, kolmanda isiku varale ja isikukahju eest, mille põhjuseks on veose olemus või puudus, välja arvatud juhul, kui veose vastav ohtlik omadus või puudus oli ilmselge ning vedaja tegutses veose tarne alustamisel või jätkamisel raske hooletusega või tahtlikult õigusvastaselt.

9.2. Vedaja vastutab mis tahes kahju eest veosele, kui selle on põhjustanud sõiduki omadused või puudus või asjaolu, et vedaja ei ole täitnud regulatsioone või kohalduvaid liiklus- või transpordieeskirju.

9.3. Vedaja ei vastuta juhusliku kahju eest veosele või kahju eest, mille põhjuseks on kolmandate isikute süü, välja arvatud juhul, kui vedaja on süüdi pahatahtlikkuses või raskes hooletuses. Käesolevas punktis viidatud asjaolusid, mis vabastavad vedaja vastutusest, peab tõendama vedaja.

9.4. Ilmselgest kahjust veosele, mis võis tekkida tarne ajal, tuleb teavitada platvormi veose vastuvõtmise ajal ning samal ajal tuleb kahjusid pildistada. Kui sellistest kahjudest teatatakse hiljem, on tarnija kohustatud tõendama, et kahju toimus vedamise ajal, ning mis tahes kahtlus tõlgendatakse vedaja kasuks.

9.5. Kahjust veosele, mis ei ole ilmselge, tuleb teavitada platvormi hiljemalt järgmisel tööpäeval pärast veose vastuvõtmist. Nõudeid veose mis tahes kahju eest ei saa esitada pärast käesolevas punktis toodud tähtaega.

9.6 Tarnija kohustub kindlustama veose koguväärtuses, sh tarne, peale laadimise ja maha laadimise ajal ilma regressivõimaluseta vedaja suhtes (regress on lubatud, kui veost on kahjustatud pahatahtlikult).

9.7 Vedaja on kohustatud kindlustama sõiduki koguväärtuses ilma regressivõimaluseta tarnija või veose omaniku suhtes ning kindlustama vedaja tsiviilvastutuse veose kahju eest vähemalt veose koguväärtuses (regress on lubatud, kui sõidukit kahjustatakse pahatahtlikult).

9.8. Mitte ühelgi juhul ei vastuta CargoPoint veose või vedaja kasutatavate sõidukite eest.

10. Tarnetasu, CargoPointi tasu ja muud maksed, krediidilimiidid

10.1. Tarneteenuste eest kooskõlas punkti 5.4 kohaselt vastuvõetud tellimustega tasub tarnija veotasu tarnija kasuks vastavates tellimustes nimetatud summas.

10.2. Nõustudes tellimuse tingimustega punktis 5 sätestatud korras, nõustub kasutaja ka nendes sätestatud tarnetasuga.

10.3. Iga tellimuse eest, mis on vastuvõetud kooskõlas punktiga 5.4 või 5.5, tasub tarnija CargoPointi kaubandusagendile hüvitist CargoPointi lepingus sätestatud summas. CargoPointil on õigus muuta kaubandusagendi tasu summat, teavitades tarnijat vähemalt üks kuu ette, saates teatise e-postiaadressile, mille vastav tarnija on esitanud platvormil. Tarnija loetakse hüvitise summa muudatusega nõustunuks, kui ta jätkab platvormi kasutamist pärast nimetatud tähtaja möödumist.

10.4 Kalendrikuus vastuvõetud tellimuste eest kohustub CargoPoint kord kuus lisas sätestatud tähtaegadeks: (i) esitama arve tarneteenuste, CargoPointi tasude ja kohaldumise korral muude üldtingimustes sätestatud maksete (nt seisakuaja tasud jms) eest, (ii) saatma vedajatele arveprojektid maksete eest, mida CargoPoint vedajale teeb, (iii) esitama vedajatele arve muude üldtingimustes sätestatud maksete eest (nt seisakuaja tasud jms), kui need kohalduvad, ning (iv) koostama vedajate nimel arved maksete eest, mida CargoPoint teeb vedajale. Arveprojektid ja arved saadetakse e-postiaadressile, mille vastav kasutaja on platvormil esitanud, ning laaditakse üles platvormile kohas, millele on juurdepääs ainult vastaval kasutajal. CargoPointi väljastatud arved kehtivad ilma allkirjata.

10.5. Kasutajad peavad CargoPointi arved tasuma lisas nimetatud tähtajaks. Kasutaja on kohustatud arved vastu võtma eelmises punktis toodud viisil ning kui arvet ei ole nimetatud kuupäevaks saadud, teavitama CargoPointi kirjalikult. CargoPointi väljastatud arvete tasumisega viivitamisel makstakse viivist lisas sätestatud summas.

10.6 Platvormil registreerimisel volitavad vedajad CargoPointi väljastama vedajate nimel käesolevates üldtingimustes sätestatud arveid. Volituse saab tühistada ainult platvormil registreeringu tühistamisega. Vedajad kohustuvad lisama arved, mille CargoPoint on nende nimel väljastanud, oma käibemaksudeklaratsiooni ning maksma käibemaksu. Vedaja vastutab CargoPointi ees mis tahes kahju eest, kui maksuamet ei anna CargoPointile õigust lisada sisendkäibemaksuna vedaja väljastatud arvel toodud käibemaksu.

10.7. Vedajate arved tuleb tasuda lisas nimetatud tähtajaks.

10.8. CargoPointi väljastatud arveid ja koostatud arveprojekte võib vaidlustada lisas nimetatud tähtaja jooksul, esitades platvormil vastuväite. Pärast seda kuupäeva ei saa arveid ja arveprojekte vaidlustada ning: (i) kasutaja on kohustatud vastava arve tasuma ning (ii) vedajal ei ole õigust nõuda CargoPointilt täiendavaid makseid vastava kalendrikuu eest. Arvet, mille CargoPoint on väljastanud müüja nimel vaidlustamata arveprojekti kohaselt, ei saa vaidlustada.

10.9. CargoPoint võib osutada täiendavaid teenuseid lisatasu eest, nõustudes nendega platvormil eraldi. CargoPointi arved selliste teenuste eest väljastatakse ja tasutakse kooskõlas punktide 10.4, 10.5 ja 10.8 sätetega.

10.10. CargoPoint võib, kuid tal ei ole kohustust, tasaarvestada CargoPointi ja kasutajate vahelised vastastikused maksed.

10.11. Nõustudes tellimuse tingimustega, loobub vedaja kinnipidamisõigusest veose suhtes, mille kohta vastav veoleping on sõlmitud.

10.12. CargoPoint sätestab igale tarnijale krediidilimiidi, mille ulatuses võib tarnijal olla tasumata esitatud ja/või kinnitatud tellimusi (sõltumata sellest, kas arve nende tellimuste eest on juba välja antud või mitte). Informatsioon seatud krediidilimiidi summa kohta on kättesaadav platvormil ainult vastavale tarnijale.

10.13. CargoPointil on õigus muuta mis tahes tarnijale seatud krediidilimiidi summat igal ajal, postitades vastava informatsiooni platvormil. CargoPoint ei ole kohustatud selgitama või põhjendama krediidilimiidi muutmise põhjust. Viivitatud maksed, informatsioon kehvade majandustulemuste või kahjumi kohta ning informatsioon võlgnevuste või vaidluste kohta kolmandate isikutega võib olla peamine, kuid mitte ainus põhjus krediidilimiidi vähendamiseks.

10.14. Seatud krediidilimiidi täitmisel või ületamisel võidakse peatada vastava tarnija võimalus esitada uusi tellimusi. Tarnijal on õigus teha igal ajal ettemakse ning selleks ajaks ära kasutatud krediidilimiidi summa tasaarvestatakse. Ettemakset korrigeeritakse iga CargoPointi väljastatud arvega.

10.15. Kõik maksed tuleb teha ainult CargoPointi lepingus nimetatud pangakontodele. Kui kasutaja soovib muuta pangakontot, millele makse tuleb teha, saadab kasutaja administraator teatise uue konto andmete kohta elektrooniliselt allkirjastatuna CargoPointi e-postiaadressile, mis on toodud CargoPointi lepingus. CargoPointil on õigus jätkata maksete tegemist kasutaja praegusele pangakontole 3 kuud pärast nimetatud teatise saamist. Kui platvorm pakub kasutaja pangakonto andmete teavitamise funktsiooni, koostatakse käesolevas punktis nimetatud teavitus selle funktsiooni abil.

10.16. Kui CargoPoint soovib muuta pangakontot, millele makse tuleb teha, saadab CargoPoint uue konto andmete kohta teatise, millele on turvalise elektroonilise allkirja andnud CargoPointi volitatud ametnik, CargoPointi lepingus toodud kasutaja e-postiaadressile. Kasutajal on õigus jätkata maksete tegemist kasutaja praegusele pangakontole 3 kuud pärast nimetatud teatise saamist.

10.17. Kui kasutaja pank ei asu CargoPointi registreerimisriigis, on CargoPointil õigus maksetelt maha arvata kohalduvad pangatasud.

11. Vedajate hindamine

11.1. Pärast iga tellimuse täitmist palutakse tarnijal hinnata vedaja osutatud teenuseid skaalal 1 kuni 5. Iga tarnija võib igale tellimusele anda ainult ühe hinnangu ja mitte hiljem kui 48 tunni jooksul pärast tellimuse täitmist.

11.2. Vedajate hinnang antud hetkel on tarnijate viimase 12 kuu jooksul antud hinnangute keskmine. Platvormil registreerimisel antakse vedajale hinnang 4. Platvormil saab näidata mitmest hinnangust vedaja praegune hinnang koosneb.

11.3. Vedajate hinnangud antud hetkel on kättesaadavad tarnijatele. Tellimuse esitamisel võib platvorm pakkuda võimalust täpsustada, et seda võivad tarnida ainult vedajad, kelle hinnang ei ole madalam kui tarnija valitud tase.

11.4. CargoPoint ei vastuta: (i) kriteeriumite eest, mille alusel tarnijad annavad vedajatele hinnangu; (ii) selle eest, kuidas tarnijad kasutavad vedajate kehtivat hinnangut oma otsuste tegemisel või muul viisil; (iii) selle eest, kuidas vedajate kehtivat hinnangut kasutavad teised vedajad või muud isikud, kes seda hinnangut teavad.

12. Informatsioon, konfidentsiaalsus ja privaatsustingimused

12.1. CargoPoint ja kasutajad ei avalda informatsiooni konkreetse kasutaja tehingu või tehingute kohta ilma selle kasutaja selgesõnalise nõusolekuta. Kasutajad ei avalda informatsiooni mis tahes maksete ja muude CargoPointiga sõlmitud äritingimuste kohta ilma CargoPointi selgesõnalise nõusolekuta.

12.2. Igal juhul kasutab ja avaldab CargoPoint informatsiooni kasutajate kohta ainult vastavalt vajadusele ja ulatuses, milles see on mõistlikult vajalik platvormil teenuste osutamiseks. CargoPointil on õigus kasutada informatsiooni turuanalüüsiks.

12.3. CargoPoint ja kasutajad võivad avaldada:

12.3.1. informatsiooni kohtu või pädeva ametiasutuse taotlusel või kui see on vajalik tulenevalt seadustest ja regulatsioonidest või reguleeritud turu korraldaja eeskirjadest;

12.3.2. informatsiooni, mis on muutunud avalikuks ilma üldtingimustes sätestatud konfidentsiaalsuskohtuse rikkumiseta;

12.3.3. informatsiooni oma osanikele, ametnikele, töötajatele, konsultantidele, teenuseosutajatele, rahastajatele ja võimalikele CargoPointi või kasutaja äriühingu ostjatele ulatuses, mille neil on mõistlikult vaja sellist informatsiooni, tingimusel, et neile isikutele kohalduvad sarnased konfidentsiaalsuskohustused.

12.4. Käesolevas punktis sätestatud konfidentsiaalsuskohustus jääb kehtima 2 aastat pärast kasutaja platvormil registreerimise lõppemist.

12.5. CargoPoint kohustub töötlema kasutaja ja CargoPointi vahelisest lepingust tulenevaid isikuandmeid lepingu täitmise eesmärgil kooskõlas kohalduvate andmekaitse eeskirjadega, sealhulgas isikuandmete kaitse üldmääruse nõuetega.

12.6. Kasutajad kohustuvad teavitama oma töötajaid ja teisi isikuid, kes kasutaja nimel tegutsevad või kelle isikuandmeid nad CargoPointile edastavad, isikuandmete töötlemisest, mida CargoPoint platvormil ja teenuste osutamise käigus teeb, sealhulgas juhi asukohaandmete töötlemine soorituse salvestamiseks. Informatsiooni selle kohta, kuidas CargoPoint isikuandmeid töötleb, leiab CargoPointi privaatsuspõhimõtetes, mis on kättesaadavad ka https://www.cargopoint.com/ee/privacy-policy/.

12.7. Kasutajad kinnitavad, et neil on õiguslik alus isikuandmete CargoPointile edastamiseks. Veose tarne registreerimisel fotodega tagab vedaja, et vastavad fotod ei kujuta üksikisikuid ja/või muid isikuandmeid ulatuses, milles see on mõistlikult võimalik.

13. Intellektuaalomandi õigused

13.1. Kogu tarkvara, mida kasutatakse CargoPointi teenuste osutamiseks või mis on platvormil kättesaadav, lisaks kõik intellektuaalomandi õigused platvormil, on CargoPointi ja/või tema teenuseosutajate ainuomand.

13.2. Üldtingimused ei anna kasutajale ühtegi intellektuaalomandi õigust CargoPointi teenustele või platvormi sisule ning CargoPoint ja tema teenuseosutajad jätavad endale kõik õigused, mida ei ole käesolevas selgesõnaliselt antud.

13.3. CargoPoint jätab endale ainuomandiõigused kogu informatsioonile, mis saadakse kasutajatelt ja teistelt platvormi kaudu ja CargoPointi andmebaasis, mis on loodud selle informatsiooni kasutamisel, ning CargoPoint jätab endale õiguse kasutada kogu vastavat informatsiooni oma äranägemisel, välja arvatud eelnevas punktis nimetatud privaatsuspõhimõtetes sätestatud juhul.

13.4 Mitte ühelgi isikul ei ole lubatud kopeerida, saada, avaldada, integreerida, kasutada, kombineerida, koguda või muul viisil kasutada platvormi või CargoPointi kaubamärgi sisu ilma CargoPointi selgesõnalise kirjaliku loata. Platvormi sisu mis tahes loata kasutamine või mis tahes eeltoodud teod või toimingud loetakse CargoPointi intellektuaalomandi õiguste oluliseks rikkumiseks.

14. Muud sätted

14.1 Kasutajal võidakse igal ajal paluda uuesti kinnitada oma nõustumine üldtingimuste või selle mis tahes osaga ning CargoPoint võib peatada juurdepääsu platvormile tervikuna või osaliselt, kuni vastav kinnitus on antud.

14.2 Platvormi klienditeeninduse eesmärk on aidata kasutajatel saada platvormi kasutamise eeliseid ning kasutajaid julgustatakse esitama oma küsimusi, ettepanekuid ja kaebuseid platvormi toimimise või platvormi pakkumisega seotud poolte tegevuste kohta platvormi lehel „Kontaktid“. Kuna platvorm on peamiselt digitaalne vahend, mis pakub kõigile oma liikmetele kulutõhusaid lahendusi, võib kasutajatega manuaalselt suhtlemise võimekus olla piiratud ning CargoPoint jätab endale õiguse neile suhtlustele mitte vastata.

14.3 Lisa on lahutamatu osa üldtingimustest. 

CARGOPOINTI ÜLDTINGIMUSTE LISA

Käesoleva lisa on CARGOPOINTI ÜLDTINGIMUSTE („üldtingimused“) lahutamatu osa. Kõigil lepingus kasutatavatel mõistetel on neile üldtingimustes antud tähendus. Ükski lisas toodud summa ei sisalda seaduse alusel kohaldatavat käibemaksu.

1     Tellimuse tühistamise tasu

Tühistav pool Tühistamise aeg * Üldtingimuste punkt Tühistamise tasu
Kasutaja Rohkem kui 2h 5.7 Puudub
2–1h 5.7 50% tellimuse summast
Tarnija Vähem kui 1h 5.7 100% tellimuse summast
Vedaja Vähem kui 1h 5.7 100% tellimuse hinnast ja kogu tarnija kahju ulatuses, milles see ületab tühistamise tasu, kuid kokku mitte rohkem kui 200% tellimuse hinnast

* Tundides enne tellimuses määratud tarne aega (kui määratud on „ajavahemik“ (ajaperiood), siis enne kõige varasemat määratud aega).

 

2     Viivitused, seisakuaja maksed, tellimuse mittetäitmine

Viivituses pool Viivituse liik Viivituse pikkus * Üldtingimuste punkt Maksed
Vedaja Veose vastuvõtmine

 

Kuni 1h 8.1 Ei kohaldu
Rohkem kui 1h 8.2 100% tellimuse hinnast ja kogu tarnija kahju ulatuses, milles see ületab mittetäitmise tasu, kuid kokku mitte rohkem kui 200% tellimuse hinnast

(Tellimus loetakse tühistatuks)

Veose tarne Kuni 1h 8.1 Ei kohaldu
Rohkem kui 1h 8.2 Järgmises tabelis toodud summa on iga tunni eest, kuid kokku mitte rohkem kui 200% tellimuse hinnast
Tarnija Veose laadimine Kuni 1h 8.3 Ei kohaldu
1–3h 8.3 Järgmises tabelis näidatud summa iga tunni kohta
Rohkem kui 3h 8.4 100% tellimuse summast

(Tellimus loetakse tühistatuks)

Veose maha laadimine Kuni 1h 8.3 Ei kohaldu
1–3h 8.3 Järgmises tabelis näidatud summa iga tunni kohta
Rohkem kui 3h 8.5 Kahekordne tellimuse hind pluss eelmisel real toodud makse

(Veos tagastatakse)

Veose tagastamine lähtepunkti Kuni 1h 8.5 Ei kohaldu
1–3h 8.5 Järgmises tabelis näidatud summa iga tunni kohta
Rohkem kui 3h 8.6 Veose võib tarnida ladustamiseks tarnija kulul
Vedaja Mis tahes õnnetusest tingitud viivitus Kuni 2h 8.7 Ei kohaldu

 

Seisakuaja tasu 1h kohta, sõltuvalt transpordiliigist:

Transpordiliik* Nimi* Määr
VT01 Auto 20 eurot tunnis
VT02 Maastur 20 eurot tunnis
VT03 Järelhaagisega maastur 20 eurot tunnis
VT04 Väikekaubik 20 eurot tunnis
VT05 Kardinatega väikebuss 20 eurot tunnis
VT06 Platvormiga väikekaubik 20 eurot tunnis
VT061 Platvormi ja kraana-manipulaatoriga väikekaubik 20 eurot tunnis
VT07 Platvormi ja järelhaagisega väikekaubik 20 eurot tunnis
VT08 Puksiirauto <5T 30 eurot tunnis
VT09 Puksiirauto >5T 30 eurot tunnis
VT10 Kinnine veok <10T 30 eurot tunnis
VT11 Kraana-manipulaatoriga (maksimaalselt 6m) veok <13T 30 eurot tunnis
VT12 Kraana-manipulaatoriga (maksimaalselt 8m) veok <15T 30 eurot tunnis
VT13 Kraana-manipulaatoriga (maksimaalselt 6m) veok <10T 30 eurot tunnis
VT14 Kraana-manipulaatoriga (maksimaalselt 8m) veok <10T ja järelhaagis <10T 30 eurot tunnis
VT15 Veok platvormiga poolhaagisega 40 eurot tunnis
VT16 Kallutushaagisega veok 40 eurot tunnis
VT17 Poolhaagise ja allalastava kaldteega veok 50 eurot tunnis
VT18 Veok suurte veoste jaoks 50 eurot tunnis

* Kui kasutatakse muud transpordiliiki, kohaldub kõige sarnasema transpordiliigi tasu.

 

3    CargoPointi vahendustasu, viivis

Maksja Makse liik Üldtingimuste punkt Summa
Tarnija CargoPointi vahendustasu 10.3 7% kogu tarnetasust, mis on määratud üldtingimuste punkti 5.4 või 5.5 kohaselt vastu võetud tellimuses
Tarnija Viivis 01.07.2016 0,2% tasumisele kuuluvast summast iga viivitatud päeva eest

 

4     Arvete väljastamise, maksmise ja vaidlustamise tähtajad

Täitmise eest vastutav pool Tegevus Üldtingimuste punkt Tähtaeg
Väljastamine
CargoPoint CargoPointi arvutus (arve projekt) vedajale kalendrikuus vastuvõetud tellimuste eest 10.4 Järgneva kuu 3. kuupäevaks
CargoPoint CargoPointi arve tarnijale kalendrikuus vastuvõetud tellimuste ja CargoPointi vahendustasu eest 10.4 Järgneva kuu 5. kuupäevaks
CargoPoint vedaja nimel Vedaja arve CargoPointile kalendrikuus vastuvõetud tellimuste eest 10.6 Järgneva kuu 8. kuupäevaks
Vaidlustamine
Vedaja Õigus vaidlustada CargoPointi arvutus (arve projekt) tarneteenuste eest ning CargoPointi arved muude maksete eest 10.8 Järgneva kuu 5. kuupäevaks
Tarnija Õigus vaidlustada CargoPointi arved 10.8 Järgneva kuu 10. kuupäevaks
Maksmine
Tarnija CargoPointi arve tasumine 10.5 Järgneva kuu 15. kuupäevaks
CargoPoint Tarnija arve tasumine, kui see on esitatud õigel ajal 10.7 Järgneva kuu 10. kuupäevaks

** Vastava tellimuse vastuvõtmise kuule järgnev kalendrikuu