PRIVAATSUSPÕHIMÕTTED

Käesolevad privaatsuspõhimõtted kohalduvad isikuandmete töötlemisele CargoPointi („vastutav töötleja“, „meie“, „meid“, „me“) poolt ning kirjeldavad kuidas ja mis eesmärkidel me töötleme teie kui kasutaja esindaja, juhi, vastuvõtja, veebilehe külastaja isikuandmeid ning teiste CargoPointi veebilehe ja CargoPointi rakenduste („platvorm“) kasutajate isikuandmeid. Põhimõtetes kirjeldatakse ka seda, kuidas isik saab teostada oma õigusi andmesubjektina. Töötleme isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitse üldmäärusega („üldmäärus“) ning muude kohalduvate õigusaktidega. Välja arvatud juhul, kui on sätestatud teisiti, on privaatsuspõhimõtetes kasutatud terminitel sama tähendus, nagu neile on antud üldmääruse artiklis 4 ning CargoPointi üldtingimustes.

Kasutades meie platvormi kaudu pakutavaid teenuseid, kinnitate, et olete lugenud meie privaatsuspõhimõtteid.

 

1. Milliseid isikuandmeid töödeldakse

Selleks, et osutada teile teenuseid ja saavutada privaatsuspõhimõtetes sätestatud eesmärke, töötleme teatud teid puudutavaid isikuandmeid. Oleme allpool välja toonud, milliseid isikuandmete kategooriaid me töötleme.

Identifitseerimisandmed – võivad sisaldada andmeid, nagu isiku eesnimi, perekonnanimi, isikukood või sünniaeg, esindusõigus.

Kontaktandmed – võime töödelda teie e-postiaadressi, telefoninumbrit ja aadressi, et teiega ühendust võtta.

Muud andmed – informatsioon veose kohta (nt veose kirjeldus, kaal ja maht), veose peale ja maha laadimise koht ja aeg, tarne vahemaa, aadress.

Asukoha andmed – veose laadimise asukohta sõitmise ja veose tarne tegemise ajal rakenduse kasutaja nutiseadmest saadud asukoha ja aja andmed (GPS andmed).

 

2. Kuidas me saame teie isikuandmed

Oma teenuste osutamise ajal võime saada teie isikuandmed otse teilt või kolmandatelt isikutelt. Kogume teilt teatud isikuandmeid siis, kui kasutate platvormi funktsioone või kui informatsiooni esitavad meile kasutajad, keda te esindate või kelle heaks töötate.

Informatsioon saadetise kohta vastuvõtjatele, kes ei ole saatja, saadakse saatjalt tellimuste täitmise eesmärgil.

 

3. Millistel eesmärkidel ja õiguslikel alustel me isikuandmeid töötleme?

Selles punktis anname teile informatsiooni selle kohta, millistel eesmärkidel me võime töödelda erinevaid isikuandmete kategooriaid ning tuvastame, millistel õiguslikel alustel me teie isikuandmeid töötleme.

 

Eesmärk Isikuandmete kategooria Õiguslik alus
CargoPointi lepingu sõlmimine ja kasutajakonto loomine Kasutaja identifitseerimisandmed, kontaktandmed Kasutaja esindajana tegutsemisel on teie isikuandmete töötlemise aluseks meie õigustatud huvi täita lepingut, mis on sõlmitud teie esindatava kasutajaga, ning kontrollida teie õigust kasutajat esindada (üldmääruse artikkel 6.1.f).
Administraatorite, haldurite ja juhtide autentimine ja haldamine platvormil Administraatorite, haldurite ja juhtide identifitseerimisandmed ja mobiiltelefoninumbrid Õigustatud huvi jõustada kasutajaga sõlmitud lepingut ja pakkuda juurdepääsu platvormile (üldmääruse artikkel 6.1.f).
Tellimuse pakkumise koostamine ja täitmine Tellimuse andmed, vastuvõtja või esindaja identifitseerimisandmed ja kontaktandmed, juhi asukoha andmed, identifitseerimisandmed ja kontaktandmed Õigustatud huvi tagada kasutajaga sõlmitud lepingu täitmine (üldmääruse artikkel 6.1.f).
Tellimuse täitmise kinnitamine PIN-koodi süsteemiga Vastuvõtja, kasutaja antud telefoninumbrid Õigustatud huvi tagada ja salvestada kasutajaga sõlmitud lepingu täitmine (üldmääruse artikkel 6.1.f).
Tellimuse täitmise kinnituse, tarneraporti koostamine ja saatmine kasutajatele ja vastuvõtjatele Tellimuse andmed, vastuvõtja või tema esindaja identifitseerimis- ja kontaktandmed, juhi marsruudi asukohaandmed, identifitseerimisandmed ja kontaktandmed, fotod veosest ja veose peale/maha laadimisest Õigustatud huvi tagada kasutajaga sõlmitud lepingu täitmine ning tagada tellimuse täitmise tõendite saamine (üldmääruse artikkel 6.1.f).
Raamatupidamine, arveldamine Identifitseerimisandmed, tellimuse andmed Tehingudokumentide töötlemine on meie õiguslik kohustus (üldmääruse artikkel 6.1.c), mis tuleneb raamatupidamise õiguslikust raamistikust.
Meiega ühendust võtmine, sh kaebuste menetlemine Täisnimi, riik, e-postiaadress, teema ja teie saadetud sõnum Meil on õigustatud huvi tagada platvormil osutatavate teenuste kvaliteet ning vastata teie küsimustele (üldmääruse artikkel 6.1.f).

 

Võime teie isikuandmeid töödelda ka muudel seaduslikel eesmärkidel, kui see on kooskõlas üldmääruse õigusliku alusega, näiteks juhul, kui olete andnud meile oma nõusoleku (üldmääruse artikkel 6.1.a) või meil on õigustatud huvi (üldmääruse artikkel 6.1.f).  Kui töötleme teie isikuandmeid muudel kui ülal tabelis toodud eesmärkidel, tagame, et selline töötlemine on kooskõlas eesmärkidega, milleks isikuandmeid koguti. Võimalusel teavitame teid uutest andmetöötluse eesmärkidest.

4. Kui kaua teie isikuandmeid töötleme

Säilitame teie isikuandmeid ainult seni, kuni see on vajalik privaatsuspõhimõtetes sätestatud eesmärkidel.

Platvormil registreeritud kontosid ja neis esitatud isikuandmeid töödeldakse seni, kuni kasutajad need kustutavad või kuni meiega sõlmitud leping lõpetatakse. Asukohaandmeid säilitatakse 1 aasta ning seejärel säilitatakse neid tarneraportites.

Kui teie isikuandmed sisalduvad meiega sõlmitud lepingutes, võime säilitada neid andmeid kuni vastava lepingu lõpetamiseni ning seejärel kuni mis tahes lepingust tulenevate nõuete aegumistähtajani või kauem, kui selline säilitamine toimub õigustatud eesmärgil (näiteks raamatupidamise eesmärkidel).

Raamatupidamisandmetes sisalduvaid isikuandmeid võidakse säilitada kooskõlas kohalduvate raamatupidamisseadustega, kuid mitte vähem kui viis aastat.

Tellimuse täitmise tõendeid, tarneraporteid ja neis sisalduvaid isikuandmeid võidakse säilitada neli aastat alates vastava kalendriaasta lõpust. Informatsiooni, mida meile esitate meiega ühendust võtmisel, võidakse säilitada neli aastat alates viimase kalendriaasta lõpust.

Isikuandmeid võidakse töödelda ka pikema perioodi jooksul, kui selleks on õiguslik alus, näiteks, kui kohalduvas seaduses on ette nähtud pikem säilitamisperiood või see on vajalik võimaliku või käimasoleva vaidluse lahendamiseks.

5. Millal võidakse isikuandmeid jagada kolmandate isikutega

Oma teenuste osutamise eesmärgil võime jagada teie isikuandmeid tarnijate, pakkujate ja vastuvõtjatega, kes on seotud vastava tellimuse täitmisega, näiteks tellimuste kättesaamise ja täitmise tagamiseks. Palun võtke teatavaks, et tarnijad, pakkujad ja vastuvõtjad võivad teie isikuandmeid töödelda oma eesmärkidel, sealhulgas tellimuse täitmiseks, teie volituse kinnitamiseks vastavas tellimuses ja muudel eesmärkidel. Täieliku informatsiooni saamiseks kolmandate isikute privaatsustavade kohta, võtke palun ühendust vastava tarnija, pakkuja ja/või vastuvõtjaga.

Võime jagada teie isikuandmeid isikutega, keda oleme volitanud, ja oma partneritega, kes aitavad meil pakkuda oma teenuseid, näiteks IT-teenuse osutajad (sealhulgas, kuid mitte ainult, meiliserveri pakkujad, veebilehe haldusteenused, serveri pakkujad või haldajad jt), turundusteenuse osutajad, makseteenuse osutajad ja teised. Kui jagame teie isikuandmeid kolmandate isikutega, võtame kõik vastavad meetmed tagamaks, et kolmandad isikud pakuksid teie isikuandmetele piisavat kaitset.

Lisaks võime teie isikuandmeid jagada järgmistes olukordades:

  • põhjendatud taotluse korral võime kohalduvates seadustes sätestatud korras jagada teie isikuandmeid isikutega, kes on seadusega volitatud neid saama (nt uurimisasutused);
  • kui see on vajalik meie seadusega kaitstud huvide kaitseks (näiteks, kui isik on rikkunud meie huvisid), võime jagada isikuandmeid kohtute, kohtutäiturite või muude asjaomaste valitsusametitega;
  • vastaval juhul meie partnerite, näiteks audiitorite, advokaatide ja teiste professionaalide või konsultantidega, finantsasutuste, kindlustusandjatega; lisaks võidakse andmeid jagada vajaduspõhiselt meie osanike, rahastajate ja meie äritegevuse või osade võimalike ostjatega;
  • makseteenuste osutajatele ulatuses, milles see on vajalik maksete tegemiseks või vastu võtmiseks;
  • CargoPointi kontserni ettevõtetele halduseesmärkidel.

Jagame teie isikuandmeid kolmandate isikutega ainult siis, kui selleks on õigustatud huvi ja õiguslik alus.

Teatud juhtudel, kui suhtleme kolmandate isikutega (näiteks kasutades finantsteenuste osutajate teenuseid), kohalduvad teie isikuandmete töötlemisele lisaks käesolevatele privaatsuspõhimõtetele ka nende kolmandate isikute privaatsuspõhimõtted. Soovitame teil lugeda vastavaid privaatsuspõhimõtteid, kuid me ei võta vastutust nende sisu eest.

Viimaseks, kui tegutsete kasutaja või vastuvõtja esindajana, võime jagada teie andmeid ettevõtte/isikuga, keda esindate.

6. Informatsioon isikuandmete edastamise kohta väljapoole Euroopa Liitu

Me ei töötle teie isikuandmeid väljaspool EL-i/EMP-d.

7. Laste isikuandmete töötlemine

Me ei kogu teadlikult isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid üheltki alla 18-aastaselt isikult („laps“ või „lapsed“). Kui teil on vanemlik vastutus lapse eest ning te teate, et laps on meile esitanud isikuandmeid, võtke palun meiega ühendust. Kui saate teadlikuks, et oleme saanud lapselt isikuandmeid ilma vanemliku nõusolekuta, võtame vajalikud meetmed, et need andmed oma serveritest eemaldada ning ulatuses, milles see on võimalik, neid rohkem mitte töödelda.

8. Automatiseeritud otsustusprotsess

Me ei töötle teie isikuandmeid viisil, mis teeb teie kohta automatiseeritud otsuseid.

9. Teie üldmääruses sätestatud õigused

Kooskõlas isikuandmete kaitse üldmäärusega (üldmäärus) on teil teatud õigused seoses teie isikuandmete töötlemisega. Üldmääruses nimetatud juhtudel on teil järgmised õigused:

(i) õigus saada juurdepääs

(ii) õigus andmete parandamisele:

(iii) õigus andmete kustutamisele

(iv) õigus esitada vastuväiteid

(v) õigus võtta tagasi oma nõusolek

(vi) õigus piirata töötlemistoiminguid

(vii) õigus andmete ülekantavusele

Oma õiguste teostamiseks võtke palun meiega ühendust e-posti teel: info@cargopoint.com. Palun võtke teatavaks, et teie taotletud õiguste täitmiseks võib olla vajalik töödelda täiendavaid isikuandmeid ning nõuda tuvastamist.

Juhul, kui te ei ole rahul meie andmetöötluse toimingutega, on teil alati õigus esitada kaebus Läti andmekaitseinspektsioonile (e-post: pasts@dvi.gov.lv; veebileht: www.dvi.gov.lv) või oma riiklikule andmekaitseasutusele. (Oma andmekaitseasutuse leiate siit: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en.)

10. Privaatsuspõhimõtete muutmine

Jätame endale õiguse privaatsuspõhimõtteid igal ajal ühepoolselt muuta. Privaatsuspõhimõtete ajakohastatud versioon tehakse kättesaadavaks meie platvormil. Soovitame teil regulaarselt tutvuda privaatsuspõhimõtetega, et olla teadlik kõigist muudatustest.

11. Vastutava töötleja kontaktandmed

Kui teil on küsimusi isikuandmete töötlemise või privaatsuspõhimõtete kohta, võtke palun meiega ühendust, kirjutades meie e-postiaadressile: info@cargopoint.com või kasutades alltoodud kontaktandmeid:

OÜ “Cargopoint”
Registreerimisnumber: 16201321
Juriidiline aadress: Narva mnt 5-, 10117, Tallinn

 

Käesolevad privaatsuspõhimõtted kehtivad alates 1. detsembrist 2021.