POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy przetwarzania danych osobowych przez CargoPoint („Administrator”, „my”, „nas”, „nasz”) i opisuje, w jaki sposób i w jakich celach przetwarzamy dane osobowe użytkownika jako Przedstawiciela Użytkownika, Kierowcy, Odbiorcy, osoby odwiedzającej stronę internetową oraz dane osobowe innych osób na Stronie Internetowej CargoPoint i Aplikacjach CargoPoint („Platforma”). Niniejsza polityka opisuje również, w jaki sposób osoba może wykonywać swoje prawa jako osoba, której dane dotyczą. Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych („GDPR”) i innymi obowiązującymi przepisami. O ile nie zaznaczono inaczej, terminy użyte w niniejszej Polityce Prywatności mają takie samo znaczenie jak terminy zdefiniowane w art. 4 GDPR oraz terminy zdefiniowane w Warunkach Ogólnych CargoPoint.

Korzystając z naszych usług świadczonych za pośrednictwem Platformy, potwierdzasz, że zapoznałeś się z naszą Polityką Prywatności.

 • Jakie dane osobowe są przetwarzane

W celu świadczenia Państwu naszych usług oraz realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności, przetwarzamy pewne dane osobowe dotyczące Państwa. Poniżej wskazaliśmy, jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy.

Dane identyfikacyjne – mogą obejmować informacje takie jak imię, nazwisko, numer identyfikacji osobistej lub data urodzenia osoby, prawo do reprezentacji.

Dane kontaktowe – możemy przetwarzać adres e-mail, numer telefonu, adres w celu skontaktowania się z Tobą.

Dane dotyczące zlecenia – informacje o Ładunku (np. opis Ładunku, waga i objętość), miejsce i czas załadunku i rozładunku Ładunku, odległość dostawy, adres.

Dane o lokalizacji – informacje o lokalizacji i czasie (dane GPS) podczas dojazdu do miejsca załadunku Cargo i wykonania dostawy Cargo otrzymane z urządzenia inteligentnego użytkownika aplikacji.

 • Jak uzyskujemy Twoje dane osobowe

Podczas świadczenia naszych usług możemy uzyskać Twoje dane osobowe bezpośrednio od Ciebie lub od osób trzecich. Niektóre Twoje dane osobowe zbieramy od Ciebie, gdy korzystasz z funkcji Platformy lub informacje te są nam przekazywane przez Użytkowników, których reprezentujesz lub dla których pracujesz.

Informacje o przesyłce do Odbiorców nie będących Nadawcą otrzymujemy od Nadawcy, aby móc realizować Zamówienia.

 • W jakich celach i na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są Twoje dane?

W tej części przedstawiamy Państwu szczegóły dotyczące celów, dla których możemy przetwarzać różne kategorie danych osobowych, a także wskazujemy podstawę prawną, na której przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Cel Kategoria danych osobowych Podstawa prawna
Zawarcie umowy z CargoPoint i utworzenie konta użytkownika Dane identyfikacyjne przedstawicieli użytkowników, informacje kontaktowe W przypadku działania w charakterze przedstawiciela Użytkownika przetwarzanie Twoich danych wynika z naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na możliwości wykonania umowy zawartej z Użytkownikiem, którego reprezentujesz oraz weryfikacji Twojego prawa do reprezentowania Użytkownika (GDPR 6.1.f.).
Uwierzytelnianie i zarządzanie Administratorami, Kierownikami i Kierowcami na Platformie Dane identyfikacyjne i numery telefonów komórkowych administratorów, kierowników i kierowców Prawnie uzasadniony interes polegający na egzekwowaniu umowy zawartej z Użytkownikiem i zapewnieniu dostępu do Platformy (GDPR 6.1.f.).
Przygotowanie i realizacja oferty Zlecenia Szczegóły zamówienia, dane identyfikacyjne i informacje kontaktowe odbiorcy lub przedstawiciela, dane lokalizacyjne kierowcy, dane identyfikacyjne i informacje kontaktowe Prawnie uzasadnione interesy w celu zapewnienia wykonania umowy zawartej z Użytkownikiem (GDPR 6.1.f.).
Potwierdzenie wykonania Zlecenia za pomocą systemu kodów PIN Odbiorca, numery telefonów określone przez użytkownika Prawnie uzasadnione interesy w celu zapewnienia i rejestrowania wykonania umowy zawartej z Użytkownikiem (GDPR 6.1.f.).
Przygotowanie i wysłanie potwierdzenia realizacji Zlecenia, raportu doręczenia do Użytkowników i Odbiorcy Dane Zlecenia, Dane Identyfikacyjne i Kontaktowe Odbiorcy lub jego Przedstawiciela, Dane Lokalizacyjne Trasy Kierowcy, Dane Identyfikacyjne i Kontaktowe, Zdjęcia Ładunku oraz miejsc załadunku/rozładunku ładunku Prawnie uzasadnione interesy w celu zapewnienia wykonania umowy zawartej z Użytkownikiem oraz zapewnienia uzyskania dowodów na wykonanie Zamówienia (GDPR 6.1.f.).
Księgowość, fakturowanie Dane identyfikacyjne, Dane dotyczące zlecenia Przetwarzanie dokumentów transakcji jest naszym obowiązkiem prawnym (GDPR 6.1.c) wynikającym z ram prawnych rachunkowości.
Kontakt z nami, w tym rozpatrywanie reklamacji Imię i nazwisko, kraj, adres e-mail, temat i wiadomość wysłana przez Ciebie W naszym uzasadnionym interesie leży zapewnienie jakości świadczonych usług i Platformy oraz udzielanie odpowiedzi na pytania Użytkownika (GDPR 6.1.f.).

Możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe w innych zgodnych z prawem celach, jeśli podstawa prawna GDPR jest zgodna z robieniem tego, np. jeśli udzieliłeś nam zgody (GDPR 6.1.a.) lub jeśli mamy uzasadniony interes (GDPR 6.1.f.). Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach innych niż wymienione w powyższej tabeli, zapewnimy, że takie przetwarzanie jest zgodne z celami, dla których dane osobowe zostały zebrane. W miarę możliwości powiadomimy Cię o nowych celach przetwarzania danych.

 • How long we will process your personal data

Przechowujemy dane osobowe Użytkowników tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności.

Konta zarejestrowane na platformie oraz określone w nich dane osobowe są przetwarzane do czasu ich usunięcia przez Użytkowników lub do czasu rozwiązania umowy z nami. Zapisy danych lokalizacyjnych są przechowywane przez 1 rok, a następnie zapisywane w raportach dostaw.

Jeżeli dane osobowe Użytkownika są zawarte w zawartych z nami umowach, możemy przechowywać te dane do czasu rozwiązania danej umowy, a po tym czasie do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z takiej umowy lub dłużej, jeżeli takie przechowywanie danych wynika z prawnie usprawiedliwionego celu (np. w celach księgowych).

Dane osobowe zawarte w danych księgowych mogą być przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości, jednak nie krócej niż przez pięć lat.

Dowody realizacji Zamówienia, protokoły dostaw i dane osobowe w nich zawarte mogą być przechowywane przez cztery lata od końca danego roku kalendarzowego. Informacje przekazywane nam przez Państwa podczas kontaktu z nami mogą być przechowywane przez cztery lata od końca ostatniego roku kalendarzowego.

Dane osobowe mogą być również przetwarzane przez dłuższy okres, jeśli istnieje ku temu podstawa prawna, na przykład jeśli obowiązujące prawo przewiduje dłuższy okres przechowywania lub jeśli jest to konieczne do rozstrzygnięcia potencjalnego lub istniejącego sporu.

 • When personal data may be shared with third parties

W celu świadczenia naszych usług możemy udostępniać Twoje dane osobowe Nadawcom, Dostawcom i Odbiorcom zaangażowanym w realizację odpowiedniego Zlecenia, na przykład w celu zapewnienia odbioru i realizacji zleceń. Należy pamiętać, że Nadawcy, Dostawcy i Odbiorcy mogą przetwarzać Twoje dane osobowe dla własnych celów, w tym w celu realizacji Zamówienia, potwierdzenia Twojego upoważnienia w ramach odpowiedniego Zamówienia oraz dla innych celów. Aby uzyskać pełne informacje o praktykach prywatności osób trzecich, należy skontaktować się z odpowiednim Nadawcą, Dostawcą i/lub Odbiorcą.

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe osobom, które upoważniliśmy oraz naszym partnerom, którzy pomagają nam w świadczeniu naszych usług, takim jak dostawcy usług IT (w tym między innymi dostawcy usług poczty elektronicznej, usług utrzymania strony internetowej, dostawcy lub konserwatorzy serwerów itp.), dostawcy usług marketingowych, dostawcy usług płatniczych i inni. Gdy udostępniamy Państwa dane osobowe stronom trzecim, podejmiemy wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić, że strony trzecie zapewniają odpowiednią ochronę Państwa danych osobowych.

Dodatkowo, możemy udostępniać Twoje dane osobowe w następujących sytuacjach:

 • (Na uzasadnione żądanie możemy, zgodnie z procedurami obowiązującego prawa, udostępnić dane osobowe użytkownika osobom upoważnionym przez prawo do ich uzyskania (np. organom śledczym);
 • Jeśli jest to konieczne do ochrony naszych prawnie chronionych interesów (np. jeśli dana osoba naruszyła nasze interesy), możemy udostępnić dane osobowe sądom, komornikom lub innym odpowiednim agencjom rządowym;
 • W stosownych przypadkach, naszym partnerom, takim jak audytorzy, prawnicy i inni specjaliści lub konsultanci, instytucje finansowe, ubezpieczyciele; również, na zasadzie potrzeby, dane mogą być udostępniane naszym akcjonariuszom, finansistom i potencjalnym nabywcom naszej działalności lub jej udziałów;
 • Dostawcom usług płatniczych w zakresie niezbędnym do dokonania lub otrzymania płatności;
 • Spółkom Grupy CargoPoint w celach administracyjnych.

Nie będziemy udostępniać Państwa danych osobowych osobom trzecim, chyba że istnieje uzasadniony cel i uzasadniona podstawa do takiego działania.

W niektórych sytuacjach, gdy wchodzimy w interakcje z osobami trzecimi (na przykład korzystając z usług dostawców usług finansowych), oprócz niniejszej Polityki prywatności, do przetwarzania Twoich danych osobowych będą miały zastosowanie również polityki prywatności tych osób trzecich. Zachęcamy do zapoznania się z odpowiednimi politykami prywatności, jednak nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za ich treść.

Wreszcie, jeśli działasz jako przedstawiciel Użytkownika lub Odbiorcy, możemy udostępnić Twoje dane firmie/osobie, którą reprezentujesz.

 • Informacja o przekazywaniu danych osobowych poza UE

Nie przetwarzamy Twoich danych osobowych poza UE/EOG.

 • Przetwarzanie danych osobowych dzieci

Nie zbieramy świadomie danych osobowych od osób poniżej 18 roku życia („Dziecko” lub „Dzieci”). Jeśli masz odpowiedzialność rodzicielską za dziecko i wiesz, że dziecko dostarczyło nam dane osobowe, prosimy o kontakt. Jeśli dowiemy się, że uzyskaliśmy dane osobowe od Dziecka bez zgody rodziców, podejmiemy niezbędne kroki, aby usunąć te informacje z naszych serwerów i, w miarę możliwości, nie przetwarzać ich dalej.

 • Automatyczne podejmowanie decyzji

Nie przetwarzamy Twoich danych osobowych w sposób, który powoduje automatyczne podejmowanie decyzji na Twój temat.

 • Twoje prawa określone w GDPR

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (GDPR), przysługują Państwu określone prawa dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych. W sytuacjach określonych przez GDPR, przysługują Ci następujące prawa:

 • Prawo do dostępu
 • prawo do zmiany
 • prawo do usunięcia danych
 • prawo do sprzeciwu
 • prawo do wycofania zgody
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • prawo do przenoszenia danych

Aby dochodzić swoich praw, prosimy o kontakt mailowy: info@cargopoint.com. Prosimy pamiętać, że w celu realizacji żądanych praw może być konieczne przetwarzanie dodatkowych danych osobowych i żądanie identyfikacji.

W sytuacjach, gdy nie jesteś zadowolony z naszych działań związanych z przetwarzaniem danych, zawsze masz prawo złożyć skargę do łotewskiego Inspektora Ochrony Danych (e-mail: pasts@dvi.gov.lv; strona internetowa: www.dvi.gov.lv) lub do swojego krajowego organu ochrony danych. (Swój organ ochrony danych znajdziesz pod adresem: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en).

 • Zmiany w Polityce Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do jednostronnej aktualizacji niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym momencie. Zaktualizowana wersja Polityki Prywatności będzie dostępna na naszej Platformie. Zachęcamy do okresowego przeglądania niniejszej Polityki Prywatności, aby zostać poinformowanym o wszelkich zmianach.

 • Informacje kontaktowe kontrolera

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych lub niniejszej polityki prywatności, prosimy o kontakt pisząc na nasz adres e-mail: info@cargopoint.com lub korzystając z danych kontaktowych znajdujących się tutaj:

SIA „Cargopoint”

Numer rejestracyjny: 40203274608

Adres prawny: Maskavas Street 240-3, Riga, LV-1063, Łotwa

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 1 grudnia 2021 roku.