PRIVATUMO POLITIKA

 

Ši Privatumo politika taikoma „CargoPoint“ („Duomenų valdytojas“, „mes“ „mus“, mūsų“) vykdomam asmens duomenų tvarkymui ir joje aprašoma, kaip ir kokiais tikslais mes tvarkome Jūsų, kaip Vartotojo atstovo, Vairuotojo, Gavėjo, svetainės lankytojo asmens duomenis ir kitų asmenų asmens duomenis „CargoPoint“ interneto svetainėje ir „CargoPoint“ programėlėse (toliau – Platforma). Šioje politikoje taip pat išdėstyta, kaip asmuo gali pasinaudoti savo, kaip duomenų subjekto, teisėmis. Asmens duomenis mes tvarkome pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (toliau – BDAR) ir kitus taikomus teisės aktus. Jei nenurodyta kitaip, šioje Privatumo politikoje vartojamos sąvokos turi tokią pačią reikšmę kaip ir BDAR 4 straipsnyje bei „CargoPoint“ bendrosiose sąlygose apibrėžtos sąvokos.

Naudodamiesi mūsų per Platformą teikiamomis paslaugomis, Jūs patvirtinate, kad perskaitėte mūsų Privatumo politiką.

 

1. Kokie asmens duomenys yra tvarkomi?

Norėdami suteikti Jums savo paslaugas ir įgyvendinti šioje Privatumo politikoje nustatytus tikslus, mes tvarkome tam tikrus su Jumis susijusius asmens duomenis. Toliau nurodyta, kurių kategorijų asmens duomenis mes tvarkome.

Identifikavimo duomenys gali apimti tokią informaciją, kaip asmens vardas, pavardė, asmens kodas ir gimimo data, atstovavimo teisė.

Kontaktinė informacija – mes galime tvarkyti Jūsų el. pašto adresą, telefono numerį ir adresą, kuriais galėtume su Jumis susisiekti.

Užsakymo duomenys – informacija apie Krovinį (pvz., Krovinio aprašymas, svoris ir tūris), Krovinio pakrovimo ir iškrovimo vieta bei laikas, pristatymo atstumas, adresas.

Buvimo vietos duomenys – informacija apie vietą ir laiką (GPS duomenys), važiuojant į Krovinio pakrovimo vietą ir atliekant Krovinio pristatymą, gauti iš programėlės vartotojo išmaniojo įrenginio.

 

2. Kaip mes gauname Jūsų asmens duomenis?

Teikdami savo paslaugas, Jūsų asmens duomenis mes galime gauti tiesiogiai iš Jūsų arba iš trečiųjų šalių. Kai kuriuos Jūsų asmens duomenis mes renkame iš Jūsų, kai Jūs naudojatės Platformos funkcijomis, arba informaciją mums pateikia mūsų Vartotojai, kuriuos Jus atstovaujate arba kuriems Jūs dirbate.

Informacija apie krovinio gabenimą Gavėjams, kurie nėra Siuntėjais, gaunama iš Siuntėjo, siekiant įvykdyti Užsakymą.

 

3. Kokiais tikslais ir kokiu teisiniu pagrindu tvarkomi Jūsų duomenys?

Šiame skyriuje pateikiama detali informaciją apie tikslus, kuriais mes tvarkome skirtingų kategorijų asmens duomenis, bei nurodomas teisinis pagrindas, kuriuo remdamiesi mes tvarkome Jūsų asmens duomenis.

Tikslas Asmens duomenų kategorija Teisinis pagrindas
„CargoPoint“ sutarties sudarymas ir Vartotojo paskyros sukūrimas Vartotojo atstovo identifikavimo duomenis, kontaktinė informacija Atliekant Vartotojo atstovo vaidmenį, Jūsų duomenų tvarkymas paremtas mūsų teisėtu interesu turėti galimybę įgyvendinti su Jūsų atstovaujamu Vartotoju sudarytą sutartį ir patikrinti Jūsų teisę atstovauti Vartotoją (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas).
Administratorių, Transporto vadybininkų ir Vairuotojų autentifikavimas Platformoje Administratorių, Transporto vadybininkų ir Vairuotojų identifikavimo duomenys ir mobiliojo telefono numeriai Teisėtas interesas vykdyti su Vartotoju sudarytą sutartį ir suteikti prieigą prie Platformos (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas).
Užsakymo pasiūlymo parengimas ir vykdymas Užsakymo duomenys, Gavėjo ar Atstovo identifikavimo duomenys ir kontaktinė informacija, Vairuotojo buvimo vietos duomenys, identifikavimo duomenys ir kontaktinė informacija Teisėti interesai užtikrinti su Vartotoju sudarytos sutarties vykdymą (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas).
Užsakymo įvykdymo, naudojant PIN kodo sistemą, patvirtinimas Gavėjo, Vartotojo nurodyti telefono numeriai Teisėti interesai užtikrinti ir registruoti su Vartotoju sudarytos sutarties vykdymą (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas).
Užsakymo įvykdymo patvirtinimo, pristatymo ataskaitos Vartotojams ir Gavėjui parengimas ir išsiuntimas Užsakymo duomenys, Gavėjo ar jo Atstovo identifikavimo ir kontaktinė informacija, Vairuotojo maršruto buvimo vietos duomenys, identifikavimo duomenys ir kontaktinė informacija, Krovinio fotografijos ir Krovinio pakrovimo / iškrovimo vietos Teisėti interesai užtikrinti su Vartotoju sudarytos sutarties vykdymą ir užtikrinti įrodymų dėl Užsakymo įvykdymo gavimą (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas).
Apskaita, sąskaitos-faktūros pateikimas Identifikavimo duomenys, Užsakymo duomenys Sandorio dokumentų tvarkymas yra mūsų teisinis įsipareigojimas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas), kylantis iš apskaitos teisinės sistemos.
Susisiekimas su mumis, įskaitant skundų nagrinėjimą Vardas, pavardė, šalis, el. pašto adresas, tema ir Jūsų atsiųstas pranešimas Mes turime teisėtą interesą užtikrinti teikiamų paslaugų ir Platformos kokybę ir pateikti atsakymus į Jūsų klausimus (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas).

Jūsų asmens duomenis mes taip pat galime tvarkyti kitais teisėtais tikslais, jei šie tikslai atitinka BDAR teisinį pagrindą, pavyzdžiui, jei esate davę mums savo sutikimą (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas) arba jei turime tam teisėtą interesą (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas). Jei Jūsų asmens duomenis tvarkome kitais, nei pirmiau pateiktoje lentelėje nurodytais tikslais, mes užtikrinsime, kad toks tvarkymas atitiktų tikslus, dėl kurių asmens duomenys buvo renkami. Jei įmanoma, mes perspėsime Jus dėl naujų duomenų tvarkymo tikslų.

 

4. Kaip ilgai mes tvarkysime Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmeninę informaciją mes saugosime tiek, kiek to reikia šioje Privatumo politikoje numatytiems tikslams pasiekti.

Platformoje užregistruotos paskyros ir nurodyti asmens duomenys yra tvarkomi tol, kol Vartotojai juos ištrina arba nutraukiama su mumis sudaryta sutartis. Buvimo vietos duomenų įrašai saugomi 1 metus ir tada išsaugomi pristatymo ataskaitose.

Jei Jūsų asmens duomenys yra įtraukti į su mumis sudarytas sutartis, šiuos duomenis mes galime saugoti iki atitinkamos sutarties nutraukimo momento, o vėliau – iki bet kokių iš tokios sutarties kylančių pretenzijų senaties termino arba ilgiau, jei toks saugojimas vykdomas tesėtu tikslu (pavyzdžiui, apskaitos tikslais).

Į apskaitos duomenis įtraukti asmens duomenys gali būti saugomi pagal taikomus apskaitos įstatymus, bet ne trumpiau nei penkerius metus.

Užsakymo įvykdymo įrodymai, pristatymo ataskaitos ir juose esantys asmens duomenys gali būti saugomi ketverius metus nuo atitinkamų kalendorinių metų pabaigos. Informacija, kurią Jūs mums pateikėte tuo metu, kai su mumis susisiekėte, gali būti saugoma ketverius metus nuo paskutiniųjų kalendorinių metų pabaigos.

Asmens duomenys gali būti tvarkomi ir ilgesnį terminą, jei tam yra teisėtas pagrindas, pavyzdžiui, jei taikomuose teisės aktuose numatytas ilgesnis saugojimo laikotarpis arba to reikia, sprendžiant potencialų arba esamą ginčą.

 

5. Kada asmens duomenimis gali būti dalijamasi su trečiosiomis šalimis?

Teikdami savo paslaugas, mes galime dalintis Jūsų asmenine informacija su Siuntėjais, Tiekėjais ir Gavėjais, dalyvaujančiais atitinkamo Užsakymo vykdyme, pavyzdžiui, siekiant užtikrinti užsakymų gavimą ir vykdymą. Atminkite, kad Siuntėjai, Tiekėjai ir Gavėjai Jūsų asmens duomenis gali tvarkyti ir savo tikslais, įskaitant Užsakymo vykdymui, Jūsų įgaliojimo pagal atitinkamą Užsakymą patvirtinimui ir kitais tikslais. Dėl išsamios informacijos apie trečiosios šalies taikomas privatumo apsaugos praktikas prašome susisiekti su atitinkamu Siuntėju, Tiekėju ir (arba) Gavėju.

Jūsų asmenine informacija mes galime dalintis su asmenimis, kuriems esame suteikę įgaliojimą, ir su partneriais, kurie padeda mums teikti mūsų paslaugas, pavyzdžiui, IT paslaugų tiekėjais (įskaitant, bet neapsiribojant el. pašto paslaugų tiekėjais, interneto svetainių priežiūros paslaugų, serverio paslaugų tiekėjais ar prižiūrėtojais ir pan.), rinkodaros paslaugų tiekėjais, mokėjimo paslaugų tiekėjais ir kitais. Dalindamiesi Jūsų asmenine informacija su trečiosiomis šalimis, mes imsimės visų reikiamų žingsnių užtikrinti, kad trečiosios šalys suteiktų atitinkamą Jūsų asmeninės informacijos apsaugą.

Be to, Jūsų asmens duomenimis mes galime dalintis šiais atvejais:

 1. esant pagrįstam prašymui, pagal taikomuose teisės aktuose nustatytą tvarką Jūsų asmenine informacija mes galime dalintis su asmenimis, kurie yra teisėtai įgalioti ją gauti (pvz., tyrimų institucijos);
 2. jei reikia apsaugoti mūsų teisėtai saugomus interesus (pavyzdžiui, jei asmuo pažeidė mūsų interesus), asmenine informacija mes galima dalintis su teismais, antstoliais ar kitomis atitinkamomis vyriausybės institucijomis;
 3. atitinkamais atvejais informacija galime dalintis su savo partneriais, pavyzdžiui, auditoriais, teisininkais ir kitais specialistais ar konsultantais, finansų institucijomis, draudikais; taip pat pagal „būtina žinoti“ principą duomenimis galime dalintis su savo dalininkais, finansininkais ir potencialiais mūsų verslo ar akcijų pirkėjais;
 4. mokėjimo paslaugų tiekėjais tiek, kiek to reikia atlikti ir gauti mokėjimus;
 5. su „CargoPoint“ grupės bendrovėmis administraciniais tikslais.

Su trečiosiomis šalimis Jūsų asmens duomenimis dalinsimės tik tais atvejais, jai turėsime teisėtą tikslą ir teisėtą pagrindą tai daryti.

Tam tikrais atvejais, bendraujant su trečiosiomis šalimis (pavyzdžiui, naudojantis finansinių paslaugų teikėjų paslaugomis), be šios Privatumo politikos Jūsų asmens duomenų tvarkymui taikomos ir tokių trečiųjų šalių privatumo politikos. Rekomenduojame perskaityti atitinkamas privatumo politikas, tačiau neprisiimame jokios atsakomybės už jų turinį.

Galiausiai, jei esate Vartotojo ar Gavėjo atstovas, Jūsų duomenimis mes galime dalintis su Jūsų atstovaujama bendrove (asmeniu).

 

6. Informacija apie asmens duomenų perdavimą už ES ribų

Mes netvarkome Jūsų asmens duomenų už ES / EEE ribų.

 

7. Vaikų asmens duomenų tvarkymas

Mes sąmoningai nerenkame asmenį identifikuojančios informacijos iš jaunesnių nei 18 metų amžiaus asmenų (toliau – Vaikas arba Vaikai). Jei esate atsakingas už Vaiką ir žinote, kad Vaikas pateikė mums asmeninę informaciją, prašome su mumis susisiekti. Sužinoję, kad gavome asmeninę informaciją iš Vaiko be tėvų sutikimo, imsimės atitinkamų priemonių pašalinti tokią informaciją iš savo serverių ir tiek, kiek įmanoma, toliau jos netvarkyti.

 

8. Automatinis sprendimų priėmimas

Mes netvarkome Jūsų asmens duomenų tokiu būdu, kuriuo būtų priimamas automatinis sprendimas Jūsų atžvilgiu.

 

9. BDAR numatytos Jūsų teisės

Vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (BDAR), Jūs turite tam tikras teises dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo. BDAR nurodytais atvejais Jūs turite šias teises:

 1. teisę susipažinti su duomenimis;
 2. teisę reikalauti ištaisyti duomenis;
 3. teisę ištrinti duomenis;
 4. teisę nesutikti su duomenų tvarkymu;
 5. teisę atšaukti savo sutikimą dėl duomenų tvarkymo;
 6. teisę riboti asmens duomenų tvarkymą;
 7. teisę į duomenų perkeliamumą.

Norėdami pasinaudoti savo teisėmis, susisiekite su mumis el. paštu info@cargopoint.com. Atminkite, kad norint įgyvendinti Jūsų reikalaujamas teises, mums gali tekti tvarkyti papildomus asmens duomenis ir prašyti identifikacijos.

Jei esate nepatenkinti mūsų duomenų tvarkymo veikla, visada galite pateikti skundą Latvijos valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (el. p.: pasts@dvi.gov.lv; interneto svetainė: www.dvi.gov.lv) arba savo nacionalinei duomenų apsaugos institucijai (savo duomenų apsaugos instituciją galite rasti internete adresu https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en).

 

10. Privatumo politikos pakeitimai

Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu vienašališkai atnaujinti šią Privatumo politiką. Atnaujinta Privatumo politikos versija pateikiama mūsų Platformoje. Rekomenduojame periodiškai peržiūrėti šią Privatumo politiką, kad susipažintumėte su pakeitimais.

 

11. Duomenų valdytojo kontaktinė informacija

Jei turite kokių nors klausimų dėl asmens duomenų tvarkymo arba šios Privatumo politikos, prašome susisiekti su mumis el. pašto adresu  info@cargopoint.com arba naudojantis toliau pateikta kontaktine informacija:

UAB “Cargopoint.lt”
Įmonės kodas: 305737431
Juridinis adresas: Taikos pr. 88A, LT-51183 Kaunas

 

Ši Privatumo politika galioja nuo 2021 m. gruodžio 1 d.