BENDROSIOS „CARGOPOINT” SĄLYGOS VEŽĖJAMS

Turinys

  1. Apibrėžtys
  2. Bendrosios nuostatos
  3. Įgaliojimai
  4. Vežimo sutarčių sudarymas ir nutraukimas
  5. Vežimo įvykdymo patvirtinimas
  6. Sauga ir vežimo sąlygos, atsakomybė ir draudimas
  7. Vėlavimai, prastovos, vežimo nevykdymas
  8. Vežimo mokestis ir kiti mokesčiai
  9. Vežėjų reitingai
  10. Informacija, konfidencialumas, privatumo sąlygos, intelektinė nuosavybė

PRIEDAS

1. Apibrėžtys

Administratorius – asmuo, turintis teisę atstovauti Vežėjui kaip: i) teisinis atstovas (valdybos narys, įgaliotinis ir pan.); ii) užsiregistravęs Platformoje, identifikuotas kaip Administratorius, arba iii) Administratorius, kurį Platformoje kaip Administratorių užregistravo kitas Administratorius.

Vairuotojas – asmuo, kurį Vežėjas užregistravo Platformoje kaip savo vairuotoją ir kuris prisijungė prie Platformos per išmaniojo telefono programėlę „CargoPoint Driver“ (ją galima rasti „AppStore“ ir „Google Play“ svetainėse).

„CargoPoint“ – UAB “Cargopoint.lt”, kodas įmonių registre – 305737431.

„CargoPoint“ sutartis – „CargoPoint“ ir Vežėjo sutartis, kuri sudaroma užsiregistravus Platformoje ir kurią sudaro šios Sąlygos, įskaitant Priedą, registracijos metu nurodyti Vežėjo duomenys ir specialiosios nuostatos (jeigu tokių yra) su visais pakeitimais, kurie gali būti atlikti šiose Sąlygose nustatyta tvarka. Esant neatitikimams tarp šių Sąlygų ir „CargoPoint“ nurodytų specialiųjų nuostatų, pirmenybė teikiama specialiosioms nuostatoms.

Krovinys – turtas, dėl kurio vežimo „CargoPoint“ Platformoje pagal šias Sąlygas susitarė Siuntėjas ir Vežėjas.

Vadybininkas – asmuo, kurį Administratorius Platformoje užregistravo kaip Vadybininką.

Siuntėjas – (fizinis arba juridinis) asmuo, kuris yra užsiregistravęs veiklai Platformoje kaip Siuntėjas ir kuris teikia užsakymus vežimo paslaugoms Platformoje. Siuntėjo statusas nesikeičia, jeigu vežimas pradedamas su trečiąja šalimi, o Siuntėjas nedalyvauja perduodant Krovinį vežti, taip pat, jeigu Siuntėjas pateikia vežimo paslaugų užsakymą iš trečiosios šalies vietos Siuntėjui.

Sąlygos – šios BENDROSIOS „CARGOPOINT“ SĄLYGOS VEŽĖJAMS, taip pat visi jų pakeitimai, padaryti Sąlygų nustatyta tvarka.

Užsakymas – Platformoje paskelbtas prašymas atlikti konkretų vežimą.

Vežimo sutartis – konkretaus vežimo sutartis, kurią Siuntėjas ir Vežėjas sudaro per Platformą šiose Sąlygose nustatyta tvarka.

Papildomi mokesčiai – visi mokėjimai, kuriuos pagal šias Sąlygas Siuntėjas turi sumokėti Vežėjui arba atvirkščiai, įskaitant, bet neapsiribojant, Užsakymo anuliavimo mokesčius, delspinigius, mokesčius už prastovas, išskyrus Vežimo mokestį.

Vežimo mokestis – mokestis už vežimo paslaugos teikimą, kurį Siuntėjas įsipareigojo sumokėti Vežėjui pagal Vežimo sutartį.

Vežėjas – verslo subjektas, kuris yra užsiregistravęs veiklai Platformoje kaip Vežėjas.

Pristatymo ataskaita – automatiškai Platformoje skelbiamas dokumentas, patvirtinantis vežimo įvykdymą ir pagrindinius vežimo metu atliktus veiksmus.

Priedas – Sąlygų priedas, kuris yra neatskiriama jų dalis ir kuriame iš esmės nustatomi Papildomų mokesčių dydžiai, leistini vėlavimai, prastovos ir pan.

PIN kodas – Platformoje automatiškai sugeneruotas skaitmeninis ir (ar) raidinis-skaitmeninis kodas, siunčiamas įvairiems vežimo procese dalyvaujantiems asmenims, kuriuo patvirtinamos (pasirašomos) vežimo metu atliktos operacijos.

Platforma – elektroninė keitimosi informacija sistema, naudojama per „CargoPoint“ išmaniųjų telefonų programėles „CargoPoint Customer“, „CargoPoint Manager“ ir „CargoPoint Driver“ (jas galima rasti „AppStore“ ir „Google Play“ svetainėse), siekiant teikti ir gauti paslaugas pagal šias Sąlygas.

Šalis – „CargoPoint“ arba Vežėjas, Šalys – „CargoPoint“ kartu su Vežėju.

PVM – pridėtinės vertės mokestis, renkamas „CargoPoint“ registracijos šalyje pagal 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvą 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (kaip galioja bet kuriuo konkrečiu metu ateityje).

Gavėjas – (juridinis ar fizinis) asmuo, kurį Siuntėjas Užsakyme nurodo kaip Gavėją. Siuntėjas taip pat gali save nurodyti kaip Gavėją, inter alia, jeigu jis užsako Siuntėjui vežimo paslaugą iš trečiosios šalies arba tarp skirtingų Siuntėjo sandėlių.

2. Bendrosios nuostatos

2.1 „CargoPoint“ sutartis sudaroma nuo to momento, kai Vežėjas užsiregistruoja Platformoje. „CargoPoint“ turi teisę nepaskelbdama priežasties atsisakyti registruoti Platformoje bet kurį asmenį. Vežėjas naudojasi Platforma per programėlę „CargoPoint Manager“, o Vairuotojai – per programėlę „CargoPoint Driver“.

2.2 Vežėjas įsipareigoja įvykdyti visus įsipareigojimus „CargoPoint“ ar Siuntėjų atžvilgiu, kaip to reikalauja šios Sąlygos, kylančius iš „CargoPoint“ sutarties ir Vežimo sutarčių. Vežėjas prisiima visą atsakomybę už visus savo Administratorius, Vadybininkus, Vairuotojus, kitus atstovus ir subrangovus.

2.3 „CargoPoint“ užtikrina Platformos kaip informacinės visuomenės paslaugų teikėjo teikiamos priemonės, skirtos Siuntėjams ir Vežėjams, veikimą teikiant ir priimant Užsakymus (sudarant Vežimo sutartis), pateikiant vežimo įvykdymo patvirtinimus, atsiskaitant už vežimo paslaugas ir teikiant kitas Sąlygose numatytas paslaugas. „CargoPoint“ nėra Vežėjas, neteikia vežimo paslaugų ir nėra Siuntėjo ar Vežėjo subrangovas ar ekspeditorius.

2.4 „CargoPoint“ informuoja Vežėją, kad užsiregistravę Platformoje Siuntėjai prisiima įsipareigojimus prieš Vežėją pagal BENDRĄSIAS „CARGOPOINT“ SĄLYGAS SIUNTĖJAMS (VERSLO SUBJEKTAMS) ar BENDRĄSIAS „CARGOPOINT“ SĄLYGAS SIUNTĖJAMS (NE VERSLO SUBJEKTAMS), kurias galima rasti Platformoje, tačiau „CargoPoint“ neprisiima jokios atsakomybės nei už Siuntėjų įsipareigojimų vykdymą nei už Krovinį, išskyrus Sąlygose aiškiai nurodytus atvejus (t. y. dėl Vežimo mokesčio mokėjimo).

2.5 „CargoPoint“ turi teisę bet kuriuo metu pakeisti „CargoPoint“ sutarties nuostatas, informavusi Vežėją apie esminius pakeitimus Platformoje arba pateikusi atskirą pranešimą. Esminiai pakeitimai galioja nuo kitos darbo dienos po pranešimo Vežėjui. Kiti pakeitimai galioja nuo to momento, kai juos galima rasti Platformoje. „CargoPoint“ turi teisę reikalauti, kad Vežėjas sutiktų su pakeitimais, ir iki tokio sutikimo sustabdyti Vežėjo teisę naudotis Platforma.

2.6 Bet kuri Šalis turi teisę atšaukti Vežėjo registraciją Platformoje ir dėl to nutraukti „CargoPoint“ sutartį, neatskleisdama nutraukimo priežasties. „CargoPoint““ sutarties nutraukimas neatleidžia Šalių nuo visiško jau prisiimtų įsipareigojimų vykdymo, inter alia, nuo konfidencialumo pareigų, numatytų šių Sąlygų 10 skyriuje, nuo priimtų Užsakymų vykdymo, ir t.t.

2.7 „CargoPoint“ turi teisę sustabdyti „CargoPoint“ paslaugų teikimą, jeigu Vežėjas pažeidė „CargoPoint“ sutarties, Vežimo sutarties arba taikomų įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas.

2.8 Visiems teisiniams santykiams, sukurtiems ar susiklosčiusiems per Platformą arba su ja susijusiems, taikomi „CargoPoint“ buveinės šalies įstatymai.

2.9 Visi ginčai kylantis iš ar susiję su teisiniais santykiais, sukurtais ar susiklosčiusiais per Platformą, taip pat kylantys iš ar susiję su teisiniais santykiais tarp „CargoPoint“ ir Vežėjo, bus sprendžiami CargoPoint buveinės šalies teismuose.

3. Įgaliojimai

3.1 Tik Administratoriai turi teisę Vežėjo vardu pritarti „CargoPoint“ sutarties pakeitimams (jeigu reikia), registruoti, atšaukti ir pakeisti Administratorius ir Vadybininkus bei pranešti apie bet kokius Vežėjo banko rekvizitų pakeitimus pagal 8.7 punktą. Administratoriai yra įgalioti atlikti visas kitas Vadybininko funkcijas

3.2 Vadybininkai yra įgalioti Vežėjo vardu sudaryti ir nutraukti Vežimo sutartis, atstovauti Vežėjui visais su jų vykdymu susijusiais klausimais, taip pat atlikti kitus 4, 5 ir 7 skyriuose nurodytus veiksmus, jeigu Vadybininko įgaliojimai Platformoje nėra apriboti. Vadybininkai taip pat įgaliojami atlikti visas Vairuotojų funkcijas.

3.3 Vairuotojai yra įgalioti Vežėjo vardu užpildyti vežimo įvykdymo patvirtinimus ir atlikti kitus 5 skyriuje nurodytus veiksmus.

3.4 Vežėjas sutinka, kad Administratorių, Vadybininkų ir Vairuotojų autentiškumo patvirtinimas Platformoje atliekamas tik tikrinant, ar prie Platformos prisijungiama iš mobiliojo telefono, kurio numeris Platformoje susietas su Administratoriumi, Vadybininku ir Vairuotoju. Vežėjas įsipareigoja patvirtinti visus veiksmus, atliktus iš atitinkamo telefono Platformoje pagal šiame skyriuje nurodytą įgaliojimų apimtį, ir prisiima visą riziką bei atsakomybę už atitinkamame išmaniajame telefone įdiegtų programėlių neleistiną naudojimą.

3.5 Vežėjas sutinka, kad vežimo įvykdymą (pavyzdžiui, Krovinio paėmimą vežti ir jo pristatymą) galima patvirtinti Platformos mobiliojoje programėlėje naudojant PIN kodus, atsiųstus į Siuntėjo nurodytus mobiliųjų telefonų numerius (pavyzdžiui, Siuntėjo nurodytą gavėjo numerį). Vežėjas užtikrina, kad PIN kodą būtų galima įvesti į Vairuotojo mobiliajame telefone įdiegtą programėlę.

3.6 Krovinio pristatymo ir priėmimo tikslais Vežėjas patikrina asmenų tapatybę pagal šiuos galiojančius dokumentus: i) pasą; ii) asmens tapatybės kortelę, išduotą Lietuvos Respublikoje arba kitoje ES valstybėje; iii) arba vairuotojo pažymėjimą, išduotą Lietuvos Respublikoje arba kitoje ES valstybėje.

4. Vežimo sutarčių sudarymas ir nutraukimas

4.1 Siuntėjo pateiktas Užsakymas yra prieinamas visiems Platformoje registruotiems Vežėjams, kurie atitinka Užsakyme nurodytus kriterijus (veiklos teritorija, transporto priemonės parametrai, darbo laikas, reitingas ir pan., inter alia, Siuntėjas turi teisę nurodyti arba neįtraukti tam tikrų Vežėjų). Prieš priimant Užsakymą, Siuntėjo tapatybė neatskleidžiama. Užsakymus galima pateikti taikant fiksuotos kainos procedūrą arba aukciono procedūrą. Pateikdamas Užsakymą Siuntėjas pasirenka Užsakymui taikomą procedūrą.

4.2 Fiksuotos kainos procedūra

4.2.1 Siuntėjas nustato Užsakymo kainą pateikdamas Užsakymą. Platformoje gali būti rekomenduojama apytikslė Užsakymo kaina, kuri nustatoma remiantis rinkos duomenų analize, tačiau Siuntėjas gali keisti kainą savo nuožiūra.

4.2.2 Vežimo sutartis sudaroma su Vežėju, kuris pirmasis priima Užsakymą. Jeigu nė vienas Vežėjas nepriėmė Platformoje nurodytos kainos, atitinkamas Užsakymas prarandamas ir pateikiamas iš naujo.

4.3 Aukciono procedūra

4.3.1 Pateikdamas Užsakymą, Siuntėjas nustato didžiausią aukciono kainos pasiūlymą (toliau – Viršutinė pasiūlymo riba), kuris Vežėjams neatskleidžiamas. Platformoje rekomenduojamas pradinis pasiūlymas (toliau – Pradinis pasiūlymas), kuris nustatomas remiantis rinkos duomenų analize. Užsakymas yra prieinamas 4.1 punkte nurodytiems Vežėjams.

4.3.2 Platformoje nurodyto aukciono metu Vežėjas gali pateikti savo kainos pasiūlymą (toliau – Siūloma kaina), kuris gali būti tiek didesnis, tiek mažesnis už Pradinį pasiūlymą, taip pat keisti kitas Užsakymo nuostatas, jeigu tai leidžiama Platformoje (pavyzdžiui, pasiūlyti kitą vežimo laiką).

4.3.3 Vežėjo Siuntėjui pateikti pasiūlymai neatskleidžiami. Vežimo sutartis automatiškai sudaroma su tuo Vežėju, kurio Siūloma kaina yra mažiausia pasibaigus Platformoje nurodytam aukciono terminui, su sąlyga, kad ji neviršija Viršutinės pasiūlymo ribos ir kitos Užsakymo sąlygos nėra keičiamos.

4.3.4 Jeigu mažiausia Siūloma kaina viršija Viršutinę pasiūlymo ribą arba keičia kitas Užsakymo sąlygas, apie tai turi būti informuojamas Siuntėjas. Jeigu Siuntėjas per Platformoje nurodytą terminą priima šį pasiūlymą, sudaroma Vežimo sutartis ir apie tai informuojamas atitinkamas Vežėjas.

4.3.5 Jeigu keli Vežėjai pasiūlė vienodą kainą ir nebuvo pakeistos kitos Užsakymo sąlygos, Vežimo sutartis sudaroma su tuo Vežėju, kuris savo Siūlomą kainą pateikė anksčiausiai.

4.3.6 Jeigu aukciono uždarymo metu nėra Siūlomos kainos (nepateikta ar atšaukta) arba jeigu pagal 4.3.4 punktą Siuntėjas nesutiko su Siūloma kaina, kuri viršija Viršutinę pasiūlymo ribą, arba buvo pakeistos Užsakymo sąlygos, atitinkamas Užsakymas panaikinamas ir pateikiamas iš naujo.

4.4 Pagal šio skyriaus nuostatas sudarytą Vežimo sutartį sudaro Užsakyme nurodytos sąlygos, jeigu jos nebuvo pakeistos pagal 4.3.4 punktą, kaina, nustatyta pagal 4.3.3–4.3.5 punktus (priklausomai nuo to, kurie iš jų taikytini), ir 5–8 skyriuose nustatytos sąlygos.

4.5 Siuntėjas arba Vežėjas gali nutraukti sudarytą Vežimo sutartį atlikęs Priede nustatytus ir (ar) Platformoje nurodytus mokėjimus (priklausomai nuo nutraukimo momento) arba neatlikęs mokėjimų, jeigu tai numatyta Priede. Siuntėjas ir Vežėjas Platformoje gali susitarti dėl kitokio atšaukimo mokesčio.

5. Vežimo įvykdymo patvirtinimas

5.1 Krovinio priėmimas vežti ir jo pristatymas į paskirties vietą, taip pat kiti vežimo etapai registruojami Platformos mobiliojoje programėlėje pagal toliau aprašytas nuostatas ir programėlėje nustatytus reikalavimus. Vežėjas neturi teisės reikalauti iš „CargoPoint“ mokesčio už vežimus, kurių įvykdymas nebuvo tinkamai užregistruotas mobiliojoje Platformos programėlėje.

5.2 Krovinio priėmimą vežti savo mobiliojoje Platformos programėlėje pagal joje pateiktus nurodymus registruoja Vežimo sutartyje nurodytas Vairuotojas.

5.3 Krovinio pristatymą į paskirties vietą mobiliojoje Platformos programėlėje pagal joje pateiktus nurodymus užregistruoja Vežimo sutartyje nurodytas Vairuotojas ir (ar) Gavėjo atstovas, ir (ar) Siuntėjas. Siuntėjas, pateikdamas Užsakymą, gali pasirinkti vieną iš šių būdų: i) patvirtinimą PIN kodu; ii) Siuntėjo patvirtinimą; iii) popierinį žiniaraštį (važtaraštį) arba iv) patvirtinimą parašu išmaniojo įrenginio ekrane.

5.4 Patvirtinimas PIN kodu

5.4.1 Krovinio pristatymą į paskirties vietą Platformos mobiliojoje programėlėje registruoja Gavėjo atstovas, nurodytas Vežimo sutartyje (arba Siuntėjo atstovas, jeigu krovinys pristatomas Siuntėjui), į Vairuotojo mobiliajame telefone įdiegtą programėlę suvesdamas iš Platformos gautą PIN kodą.

5.4.2 Jeigu Krovinio pristatymo vietoje Vežimo sutartyje nurodyto Gavėjo atstovo rasti nepavyksta, Vežėjai privalo susisiekti su Siuntėju, o Siuntėjas turi užtikrinti Vežimo sutartyje nurodyto Gavėjo atstovo atvykimą arba pakeičia Gavėjo atstovą Platformoje. Naujasis Gavėjo atstovas iš Platformos gauna naują PIN kodą.

5.5 Siuntėjo patvirtinimas

5.5.1 Siuntėjas, susisiekdamas su Gavėju, įsitikina, kad Krovinys pristatytas į paskirties vietą, ir tai patvirtina mobiliojoje Platformos programėlėje. Siuntėjas ir Gavėjas gali tarpusavyje pasirašyti pristatymą patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, el. parašu pasirašytą perdavimo aktą ir pan.), tačiau Siuntėjo patvirtinimas Platformoje yra pakankamas.

5.5.2 Jeigu Krovinys buvo pristatytas į paskirties vietą ir Vairuotojas bandė patvirtinti Krovinio pristatymą mobiliojoje Platformos programėlėje, o Siuntėjas neatliko atitinkamo patvirtinimo Platformoje, Siuntėjo vėlavimas atlikti patvirtinimą laikomas prastova priimant Krovinį.

5.6 Popierinis žiniaraštis (važtaraštis)

5.6.1 Krovinio pristatymą į paskirties vietą Vairuotojas ir Gavėjo atstovas (arba Siuntėjo atstovas, jeigu krovinys pristatomas Siuntėjui) užregistruoja popieriniame žiniaraštyje (važtaraštyje), įrašydami jame nurodytų pasirašiusių asmenų identifikavimo duomenis ir pasirašydami žiniaraštį (važtaraštį). Siuntėjas, pakraudamas Krovinį į transporto priemonę (arba jį iškraudamas, jeigu krovinys pristatomas Siuntėjui), išduoda vairuotojui žiniaraštį (važtaraštį). Prieš pasirašant žiniaraštį (važtaraštį), Vairuotojas privalo įsitikinti pasirašančiojo asmens tapatybe, remdamasis vienu iš 3.6 punkte nurodytų dokumentų. Vieną pasirašyto žiniaraščio (važtaraščio) egzempliorių pasilieka Vežėjas, o likusieji egzemplioriai (jeigu tokių yra) įteikiami Siuntėjui.

5.6.2 Vairuotojas nufotografuoja pasirašytą žiniaraštį (važtaraštį), įkelia nuotrauką į savo mobiliąją Platformos programėlę ir joje užregistruoja Krovinio pristatymą į paskirties vietą.

5.7 Parašas išmaniojo įrenginio ekrane

5.7.1 Krovinio pristatymą į paskirties vietą Vairuotojas ir Vežimo sutartyje nurodytas Gavėjo atstovas (arba Siuntėjo atstovas, jeigu Krovinys pristatomas Siuntėjui) registruoja Platformos mobiliojoje programėlėje, Gavėjo atstovui arba Siuntėjo atstovui pasirašant Vairuotojo mobiliojoje Platformos programėlėje išmaniojo įrenginio ekrane. Prieš pasirašymą Vairuotojas privalo įsitikinti pasirašančiojo asmens tapatybe, remdamasis vienu iš 3.6 punkte nurodytų dokumentų.

5.7.2 Jeigu Krovinio pristatymo vietoje negalima rasti Vežimo sutartyje nurodyto Gavėjo atstovo, Vežėjai privalo susisiekti su Siuntėju, o Siuntėjas privalo užtikrinti Vežimo sutartyje nurodyto Gavėjo atstovo atvykimą arba Platformoje pakeisti Gavėjo atstovą.

5.8 Kad Krovinio pristatymas būtų patvirtintas mobiliojoje Platformos programėlėje, Siuntėjas gali Užsakyme nustatyti reikalavimą nufotografuoti iškrautą Krovinį ir įkelti nuotrauką į Vairuotojo mobiliąją Platformos programėlę. Tokiu atveju pristatymo patvirtinimas gali būti atliktas tik įkėlus atitinkamas nuotraukas, tačiau „CargoPoint“ neatlieka nuotraukų patikrinimo ir neatsako už jų turinį.

5.9 Vežėjas sutinka, kad Krovinio priėmimas arba jo vežimas ir perdavimas, kurį atlieka Gavėjas 5.4-5.8 punktuose nustatyta tvarka, užregistruotas mobiliojoje Platformos programėlėje, laikomas tinkamu ir pakankamu Krovinio pristatymo įrodymu, o Vežėjas įsipareigoja jį pripažinti, neprašydamas sudaryti jokių papildomų dokumentų.

5.10 Platformoje sudaroma Pristatymo ataskaita nurodant Platformoje užregistruotą Krovinio priėmimą ir perdavimą, taip pat pagrindinius vežimo parametrus (pakrovimo ir iškrovimo vietą bei laiką ir pan.) ir išsiunčiama Siuntėjui ir Vežėjui Vežimo sutartyje nurodytais el. pašto adresais. Platformoje sudaryta Pristatymo ataskaita yra pakankamas patvirtinimas, kad vežimo paslauga buvo įvykdyta pagal Pristatymo ataskaitoje nurodytus parametrus. Siuntėjas ir Vežėjas gali papildomai pasirašyti Pristatymo ataskaitą el. dokumento forma arba popieriniu formatu, tačiau „CargoPoint“ sutarties ir Vežimo sutarčių tikslais pakanka pagal Sąlygose nustatytą tvarką mobiliojoje Platformos programėlėje užregistruoti vežimo įvykdymo eigą ir atlikti šioje programėlėje nurodytus patvirtinimo veiksmus.

5.11 Vežėjo prašymu Pristatymo ataskaita turi būti sudaroma dėl ne iki galo įvykdyto užsakymo (pavyzdžiui, Vežėjas atvyko į Krovinio paėmimo vietą, bet Krovinys nebuvo išduotas arba Krovinys buvo pakrautas į transporto priemonę, kuri nebuvo priimta į paskirties vietą).

5.12 Vežėjui paprašius, „CargoPoint“ išduoda kvalifikuotu el. parašu patvirtintą Pristatymo ataskaitą, jeigu jos reikia sprendžiant ginčus tarp Vežėjo ir Siuntėjo ar ją reikia pateikti tyrimo institucijoms, teismui ar draudikams. „CargoPoint“ turi teisę imti pagrįstą mokestį už patvirtintų pristatymo ataskaitų išdavimą, jeigu jų kiekis viršija „CargoPoint“ tam tikram laikotarpiui nustatytą skaičių.

6. Sauga ir vežimo sąlygos, atsakomybė ir draudimas

6.1 Vežėjas pareiškia, kad turi visas būtinas licencijas ir leidimus vežimui vykdyti pagal šias Sąlygas, taip pat Vežėjas įsipareigoja išlaikyti visų tokių licencijų ir leidimų galiojimą laikydamasis jiems taikomų sąlygų. Vežėjas įsipareigoja nepriimti Užsakymų ir neteikti kainų pasiūlymų, jeigu bet kuri atitinkama licencija ar leidimas, reikalingi vežimui vykdyti, negalioja arba yra sustabdyti. Vežėjas privalo laikytis visų darbo įstatymų ir kitų teisės aktų, įskaitant imigracijos įstatymus, mokėti visus mokesčius ir laikytis visų kitų įstatymų

6.2 Vežėjas naudoja tik tokias transporto priemones, kurioms atlikta techninė apžiūra ir kurios yra saugios techninės būklės, tinkamos eksploatuoti, o jų tipas, keliamoji galia ir įranga yra tinkami Kroviniui vežti.

6.3 Vežėjas leidžia naudotis transporto priemonėmis tik tokiems vairuotojams, kurie turi galiojančius vairuotojo pažymėjimus, tinkamus atitinkamai transporto priemonei ir Kroviniui vežti, kuriems buvo atliktas sveikatos patikrinimas, kurie nėra apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų, kurie neturi ligos ar nuovargio požymių, galinčių turėti įtakos saugiam transporto priemonės valdymui.

6.4 Siuntėjas turi teisę nekrauti Krovinio į transporto priemonę, jeigu nustatoma, kad nesilaikoma 6.1-6.3 punktų nuostatų, ir tokiu atveju laikoma, kad Vežėjas neįvykdė savo įsipareigojimų.

6.5 Jeigu Krovinio pakrovimo ir iškrovimo paslauga yra nenumatyta Vežimo sutartyje, už Krovinio pakrovimą į transporto priemonę ir jo iškrovimą atsako Siuntėjas, nepriklausomai nuo to, ar tai atlieka Siuntėjas, Gavėjas, ar trečioji šalis. Visus teisinius santykius su Gavėju ar trečiąja šalimi, kuri atlieka Krovinio pakrovimą į transporto priemonę ir iškrovimą iš jos, Siuntėjas sprendžia savo nuožiūra. Jeigu Vežimo sutartyje numatyta Krovinio pakrovimo ir iškrovimo paslauga, Vežėjas atlieka Krovinio pakrovimą į transporto priemonę ir iškrovimą iš jos ir už jį atsako.

6.6 Vežėjas privalo pastatyti transporto priemonę taip, kad būtų galima saugiai pakrauti ir iškrauti krovinį, taip pat stebėti pakrovimo ir iškrovimo eigą ir duoti atitinkamus nurodymus dėl saugaus Krovinio išdėstymo transporto priemonėje ar jo iškrovimo iš jos. Vežėjas neleidžia pakrauti ar iškrauti Krovinio, jeigu sąlygos yra akivaizdžiai nesaugios arba jeigu Krovinys netinkamas transporto priemonei ar pagal taikomas kelių eismo ir vežimo taisykles.

6.7 Vežėjas atsako už saugų Krovinio pritvirtinimą transporto priemonėje, inter alia, visus tvirtinimo įrankius ir priemones, už Krovinio ženklinimą pagal taikomas kelių eismo ir vežimo taisykles, už Krovinio stabilumą vežimo metu, taip pat už Krovinio uždangalų, jeigu tokie naudojami, pritvirtinimą.

6.8 Vežėjas privalo vežti Krovinį saugiai ir kuo atsargiau, atsižvelgdami į visas aplinkybes, ir privalo susilaikyti nuo vežimo tokiose vietose ar tokiomis sąlygomis, kurios gali kelti pavojų Kroviniui. Vežimo metu Vežėjas neturi palikti transporto priemonės be priežiūros tokiose vietose, kuriose gali būti sugadintas Krovinys arba jis gali būti pavogtas.

6.9 Pagal BENDRĄSIAS „CARGOPOINT“ SĄLYGAS SIUNTĖJAMS (VERSLO SUBJEKTAMS) ar BENDRĄSIAS „CARGOPOINT“ SĄLYGAS SIUNTĖJAMS (NE VERSLO SUBJEKTAMS), kurias galima rasti Platformoje, Siuntėjai atsako už žalą, padarytą Vežėjo transporto priemonei, trečiųjų asmenų turtui ir žmonių sveikatai, jeigu ji atsirado dėl Krovinio savybių ar defektų, išskyrus atvejus, kai atitinkama pavojinga Krovinio savybė ar defektas buvo akivaizdūs ir dėl to Vežėjas, pradėdamas ar tęsdamas Krovinio vežimą, veikė labai neatsargiai arba sąmoningai elgėsi aplaidžiai.

6.10 Vežėjai atsako už Krovinio praradimą ar sugadinimą pagal taikomą teisę.

6.11 Akivaizdūs Krovinio pažeidimai, kurie galėjo atsirasti vežimo metu, turi būti užregistruoti Platformoje Krovinio priėmimo metu, kartu įkeliant pažeidimų nuotraukas. Jeigu apie tokius pažeidimus pranešama vėliau, pareiga įrodyti, kad ji atsirado vežimo metu, tenka Siuntėjui, o visi neaiškumai turi būti vertinami Vežėjo naudai. Krovinio pažeidimai, kurie nėra akivaizdūs, Platformoje turi būti užregistruoti ne vėliau kaip kitą darbo dieną po Krovinio priėmimo. Reikalavimai dėl Krovinio pažeidimo negali būti pateikiami pasibaigus šiame punkte nustatytam terminui.

6.12 Draudimas

6.12.1 Pagal BENDRĄSIAS „CARGOPOINT“ SĄLYGAS SIUNTĖJAMS (VERSLO SUBJEKTAMS), kurias galima rasti Platformoje, Siuntėjai – verslo subjektai – privalo apdrausti visą Krovinio vertę (atkuriamąją vertę), inter alia, gabenimo, pakrovimo ir iškrovimo metu, jeigu toks draudimas yra įmanomas ir atitinka įprastą verslo praktiką.

6.12.2 Vežėjas privalo apdrausti visą transporto priemonės vertę (atkuriamąją vertę), Krovinį – ne mažesne kaip 50 000 EUR suma, o Vežėjo civilinę atsakomybę už Kroviniui padarytą žalą – ne mažesne kaip 100 000 EUR suma.

6.12.3 Jeigu Siuntėjas ar Vežėjas neįvykdė pirmiau minėtų draudimo įsipareigojimų, jis negali pareikšti reikalavimų Vežėjui ar Siuntėjui, kurie atitinkamai patektų į draudimo apsaugą, jeigu tokia būtų buvusi.

6.12.4 „CargoPoint“ turi teisę, bet ne pareigą, apdrausti Krovinį ir (ar) Vežėją civilinės atsakomybės draudimu. Su „CargoPoint“ taikomomis draudimo taisyklėmis galima susipažinti Platformoje, o Vežėjai privalo susipažinti su šiomis taisyklėmis ir jų laikytis. „CargoPoint“ jokiomis aplinkybėmis neprisiima jokios atsakomybės už atsisakymą išmokėti draudimo išmoką, neatsižvelgiant į priežastis. „CargoPoint“ gali imti pagrįstą kompensaciją už veiklą, susijusią su draudimo išmokos išmokėjimo organizavimu, pagal išankstinį susitarimą su Vežėju. „CargoPoint“ neįsipareigoja atlikti tokios veiklos, jeigu Vežėjas nesutinka su tokiu mokesčiu.

6.13 „CargoPoint“ jokiomis aplinkybėmis neprisiima jokios atsakomybės už Krovinį, Vežėjo naudojamas transporto priemones ar žalą tretiesiems asmenims, kuri gali būti susijusi su Vežimo sutartimis.

7. Vėlavimai, prastovos, vežimo nevykdymas

7.1 Vežėjas Siuntėjo naudai sumoka Priede nustatytus mokesčius (o „CargoPoint“ priima atitinkamą sumą iš Vežėjo ir gautą sumą perveda Siuntėjui) už bet kokį vėlavimą paimti Krovinį arba jį pristatyti laiku, nustatytu Vežimo sutartyje. Jeigu Krovinio paėmimo vėlavimas viršija Priede nustatytą maksimalų laiką, laikoma, kad Vežėjas nevykdo Vežimo sutarties ir ji nutraukiama. Tokiu atveju taikomos Priede numatytos pasekmės.

7.2 Siuntėjas Vežėjo naudai sumoka Priede nustatytus mokesčius (o „CargoPoint“ priima atitinkamą sumą iš Siuntėjo ir gautą sumą perveda Vežėjui) už bet kokį vėlavimą pakrauti Krovinį arba jį priimti ar iškrauti laiku, nustatytu Vežimo sutartyje. Jeigu Krovinio pakrovimo vėlavimas viršija Priede nustatytą maksimalų laiką, laikoma, kad Siuntėjas nevykdo Vežimo sutarties ir ji nutraukiama. Tokiu atveju taikomos Priede numatytos pasekmės.

7.3 Jeigu vėluojama priimti ir iškrauti Krovinį ilgiau nei Priede nustatytas maksimalus laikas, Vežėjas turi teisę grąžinti Krovinį į išsiuntimo vietą, o Siuntėjas privalo priimti Krovinį atgal ir iškrauti jį iš transporto priemonės. Tokiu atveju Siuntėjas privalo sumokėti Priede nustatytus mokesčius Vežėjo naudai (o „CargoPoint“ gauna atitinkamą sumą iš Siuntėjo ir gautą sumą perveda Vežėjui). Jeigu vėluojama priimti atgal Krovinį ir jį iškrauti ilgiau nei Priede nustatytas maksimalus laikas, Vežėjas turi teisę pervežti Krovinį saugoti į jo pasirinktą vietą, o Siuntėjas privalo atlyginti visas išlaidas.

7.4 Jeigu koks nors terminas Krovinio vežimo sutartyje nustatytas kaip laiko intervalas (nuo… iki), vėlavimas skaičiuojamas nuo vėlesnio termino, ir nėra privaloma atlikti atitinkamą veiksmą (pvz., priimti Krovinį) iki ankstesnio termino.

7.5 Jeigu Krovinio priimti vežti ar pristatyti nustatytu laiku neįmanoma dėl avarijos ar transporto priemonės gedimo ir Vežėjas apie tokį įvykį pranešė Platformoje iki atitinkamos veiklos atlikimo termino pabaigos, nustatyti terminai pratęsiami Priede nurodytam laikui. Kilus ginčui, atitinkamas aplinkybes turi įrodyti Vežėjas. Jeigu Vežėjas pakeičia sugedusią transporto priemonę, atsakomybė už Krovinio perkrovimą tenka Vežėjui.

7.6 Dėl šiame skyriuje nurodytų mokesčių galima kreiptis Platformoje ne vėliau kaip per 24 valandas nuo Krovinio pristatymo termino, nustatyto Vežimo sutartyje. Jeigu minėtų prašymų negalima pateikti Platformoje, prašymas iki to paties termino siunčiamas Platformoje nurodytu „CargoPoint“ el. pašto adresu. Vežėjas neturi teisės reikšti reikalavimų, kurie nebuvo pateikti šiame punkte nustatyta tvarka ir iki nustatyto termino.

7.7 Reikalavimas dėl šiame punkte nurodytų mokesčių gali būti užginčytas Platformoje per 2 darbo dienas nuo jo gavimo Vežėjo Platformoje nurodytu el. pašto adresu iš „CargoPoint“. Reikalavimas, kuris nėra užginčytas šiame punkte nustatyta tvarka ir iki šiame punkte nustatyto termino, tampa neginčytinu ir privalomu Vežėjui. Siuntėjas ir Vežėjas gali Platformoje susitarti dėl kitokio mokesčio už vėlavimą įvykdyti įsipareigojimus arba jų neįvykdymą, nei numatyta Priede, kuris tokiu atveju yra privalomas.

7.8 Siuntėjas ir Vežėjas neprisiima jokios atsakomybės už nuostolius ar kitus reikalavimus, susijusius su pavėluotu Krovinio pristatymu, perdavimu ar priėmimu arba Užsakymo neįvykdymu, kurie nėra aiškiai nurodyti šiame skyriuje. Šis apribojimas nepanaikina privalomų nuostatų, kylančių iš taikomos teisės.

8. Vežimo mokestis ir kiti mokesčiai

8.1 Vežimo mokestis. „CargoPoint“ vietoj Siuntėjo sumoka Vežėjui Vežimo sutartyje nurodyto dydžio Vežimo mokestį už vežimo paslaugas pagal Vežimo sutartis, sudarytas pagal 4 skyrių, kurių vykdymas patvirtintas pagal 5 skyrių, toliau nurodytomis sąlygomis:

8.1.1 „CargoPoint“ Vežėjo vardu išrašo sąskaitą faktūrą Vežimo mokesčiui už Užsakymus, kurie buvo priimti ir įvykdyti per kalendorinį mėnesį, vėliau „CargoPoint šį mokestį perveda Vežėjui.

8.1.2 Sąlygų 8.1.1 punkte nurodytas sąskaitas faktūras galima užginčyti iki kito mėnesio 10 dienos (atsižvelgiant į mėnesį, už kurį išrašyta sąskaita faktūra) pateikiant prieštaravimus Platformoje arba siunčiant el. paštu adresu invoices@cargopoint.com. Pasibaigus minėtam terminui, sąskaita faktūra tampa neginčijama o Vežėjas neturi teisės reikalauti „CargoPoint“ už atitinkamą mėnesį atlikti papildomų Vežimo mokesčio mokėjimų.

8.1.3 Sąlygų 8.1.1 punkte nurodytos sąskaitos faktūros apmokamos iki kito mėnesio 15 dienos (atsižvelgiant į mėnesį, už kurį išrašyta sąskaita faktūra).

8.1.4 Už pavėluotą ankstesniame punkte nurodytų mokesčių mokėjimą mokami 0,05 % dydžio delspinigiai nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

8.1.5 Nuo Vežimo sutarties sudarymo momento, Vežėjas šiuo perleidžia „CargoPoint“ naudai reikalavimo teises Siuntėjo atžvilgiu dėl Vežimo mokesčio mokėjimo pagal atitinkamą Vežimo sutartį.

8.1.6 Vežėjas sutinka, kad be Vežimo mokesčio „CargoPoint“ iš Siuntėjų ima komisinius mokesčius, kurių dydį suderina su Siuntėju. Tokių komisinių mokesčių dydis yra „CargoPoint“ komercinė paslaptis, ir Vežėjas neturi teisės reikalauti atskleisti šios sumos.

8.2 Papildomi mokesčiai. Papildomų mokesčių atžvilgiu „CargoPoint“ veikia kaip tarpininkas atsiskaitant toliau nurodytomis sąlygomis:

8.2.1 „CargoPoint“ sumokės Vežėjui tik tuos Papildomus mokesčius, kuriuos faktiškai sumokėjo Siuntėjai, ir jokiu būdu „CargoPoint“ neprisiima atsakomybės už Papildomų mokesčių sumokėjimą, jeigu jų nesumokėjo atitinkamas Siuntėjas.

8.2.2 „CargoPoint“ iki kito mėnesio 5 dienos išrašys sąskaitą faktūrą Vežėjui arba atitinkamam Siuntėjui, priklausomai nuo to, kas turi sumokėti atitinkamus Papildomus mokesčius, dėl kurių buvo kreiptasi ir kurie buvo priimti arba laikomi priimtais Platformoje per kalendorinį mėnesį.

8.2.3 Jeigu minėta sąskaita faktūra išrašoma Vežėjui, tokia sąskaita faktūra turi būti apmokėta iki po kito mėnesio einančio mėnesio 10 dienos (atsižvelgiant į mėnesį, už kurį išrašyta sąskaita faktūra). Už pavėluotą mokėjimą skaičiuojami įstatymų nustatyti delspinigiai.

8.2.4 Jeigu minėta sąskaita išrašoma Siuntėjui, „CargoPoint“ iš Siuntėjo gautą sumą, įskaitant palūkanas, jeigu tokios yra, persiunčia Vežėjui iki kito mėnesio, einančio po mėnesio, kurį gautas mokėjimas, 10 dienos. „CargoPoint“ išrašo sąskaitą faktūrą tokiam mokėjimui atlikti Vežėjo vardu.

8.3 Kitos „CargoPoint“ paslaugos. „CargoPoint“ gali teikti papildomas paslaugas už papildomą mokestį, atskirai jas priimdamas Platformoje. Sąskaitos faktūros už tokias kalendorinį mėnesį suteiktas paslaugas išrašomos, užginčijamos ir apmokamos pagal 8.1 punkto nuostatas (mutatis mutandis). Už bet kokį pavėluotą mokėjimą mokami 0,05 % dydžio delspinigiai nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

8.4 „CargoPoint“ išrašytos sąskaitos faktūros (įskaitant išrašytas Vežėjo vardu) siunčiamos Vežėjui el. pašto adresu, kurį Vežėjas nurodė Platformoje, taip pat talpinamos Platformoje tik Vežėjui prieinamoje vietoje. „CargoPoint“ išrašytos sąskaitos faktūros galioja be parašo. Vežėjas privalo pats ir laiku peržiūrėti Platformoje įkeltas sąskaitas faktūras.

8.5 Nuo registracijos Platformoje momento Vežėjas įgaliojo „CargoPoint“ išrašyti šiose Sąlygose nustatytas sąskaitas faktūras Vežėjo vardu. Šis įgaliojimas gali būti atšauktas tik atšaukus jo registraciją Platformoje. Vežėjas įsipareigoja įtraukti „CargoPoint“ jo vardu išrašytas sąskaitas faktūras į savo PVM deklaracijas ir sumokėti PVM. Vežėjas atsako prieš „CargoPoint“ už visus nuostolius, jeigu mokesčių administratorius nesuteikia „CargoPoint“ teisės įtraukti Vežėjo vardu išrašytoje sąskaitoje faktūroje nurodytą PVM sumą kaip sąnaudų mokestį.

8.6 „CargoPoint“ turi teisę – bet ne pareigą – „CargoPoint“ ir Vežėjo esamus tarpusavio mokėjimus įvykdyti įskaitymo būdu. Priimdamas Užsakymo sąlygas, Vežėjas atsisako pasinaudoti savo teisėta sulaikymo teise, susijusia su Kroviniu, dėl kurio sudaryta atitinkama Vežimo sutartis.

8.7 Visi mokėjimai Vežėjui atliekami į „CargoPoint“ sutartyje nurodytą Vežėjo banko sąskaitą. Jeigu Vežėjas pageidauja pakeisti banko sąskaitą, į kurią turi būti pervedamas mokėjimas, jo Administratorius siunčia saugiu el. parašu pasirašytą pranešimą apie naujus sąskaitos duomenis „CargoPoint“ el. pašto adresu, nurodytu „CargoPoint“ sutartyje. „CargoPoint“ turi teisę tęsti mokėjimus į ankstesnę banko sąskaitą 3 mėnesius nuo minėto pranešimo gavimo dienos. Jeigu Platformoje numatyta funkcija, skirta Vežėjo banko sąskaitos duomenims pranešti, šiame punkte nurodytas pranešimas vykdomas naudojant šią funkciją. „CargoPoint“ turi teisę nesutikti atlikti mokėjimų į bet kurią naują Vežėjo nurodytą sąskaitą. „CargoPoint“ turi teisę išskaičiuoti taikomus banko komisinius mokesčius iš Vežėjui mokėtinų mokėjimų. Visi mokėjimai, skirti „CargoPoint“, atliekami Platformoje arba į „CargoPoint“ banko sąskaitą, nurodytą „CargoPoint“ sąskaitoje faktūroje

9. Vežėjų reitingai

9.1 Atlikus kiekvieną Užsakymą, Siuntėjai kviečiami įvertinti Vežėjo suteiktas paslaugas balais nuo 1 iki 5. Kiekvienas Siuntėjas gali pateikti tik vieną įvertinimą kiekvienam Užsakymui.

9.2 Einamasis Vežėjo reitingas sudaromas iš vidutinio Siuntėjų įvertinimo per paskutinius 12 mėnesių. Užsiregistravus Platformoje, Vežėjui suteikiamas 4 balų reitingas. Reitingų, iš kurių sudaromas einamasis Vežėjo reitingas, skaičių galima nurodyti Platformoje.

9.3 Einamasis Vežėjo reitingas yra prieinamas Siuntėjui. Platformoje gali būti numatyta galimybė pateikiant Užsakymą nurodyti, kad jis būtų siunčiamas tik tiems Vežėjams, kurių reitingas yra ne žemesnis nei nurodyta Siuntėjo.

9.4 „CargoPoint“ neatsako už: i) už kriterijus, kuriais remdamiesi Siuntėjai vertina Vežėjus; ii) už tai, kaip Siuntėjai naudoja einamąjį Vežėjo reitingą priimdami sprendimus ar kitais būdais; iii) už tai, kaip einamąjį Vežėjo reitingą naudoja kiti Vežėjai ar kiti asmenys, kuriems jis tapo žinomas.

10. Informacija, konfidencialumas, privatumo sąlygos, intelektinė nuosavybė

10.1 Šalys neatskleidžia informacijos apie bet kokius kitų asmenų tarpusavio sandorius ar Vežėjo sandorius su Siuntėjais be išankstinio atitinkamos Šalies sutikimo. Vežėjas neatskleidžia informacijos apie bet kokias mokėjimo ir kitas sandorių su „CargoPoint“ sąlygas be aiškaus „CargoPoint“ sutikimo, išskyrus atvejus, kai tokios informacijos atskleidimas yra privalomas pagal įstatymus, ji pateko į viešąją erdvę nepažeidžiant šiose Sąlygose nustatytų konfidencialumo įsipareigojimų arba ji atskleidžiama savo akcininkams, pareigūnams, darbuotojams, patarėjams, paslaugų teikėjams, finansininkams, taip pat potencialiems Šalių pirkėjams, jeigu jiems pagrįstai reikia tokios informacijos ir jeigu minėtiems asmenims taikomi panašūs konfidencialumo įsipareigojimai. Šiame skyriuje nustatyti konfidencialumo įsipareigojimai galioja dvejus metus po Vežėjo registracijos Platformoje nutraukimo

10.2. Vykdydamos „CargoPoint“ sutartį, Šalys įsipareigoja tvarkyti asmens duomenis, kylančius iš „CargoPoint“ sutarties, laikydamosi galiojančių teisės aktų, taikomų duomenų apsaugai, inter alia, vadovaudamosi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu. Vežėjas įsipareigoja informuoti savo darbuotojus ir kitus asmenis, kurie veikia Vežėjo vardu arba kurių asmens duomenys perduodami „CargoPoint“, apie „CargoPoint“ vykdomą asmens duomenų tvarkymą Platformoje ir teikiant paslaugas, inter alia, tvarkant Vairuotojų išmaniųjų prietaisų buvimo vietos duomenis, kad būtų galima registruoti, kaip vykdoma Vežimo sutartis. Informacija apie „CargoPoint“ atliekamą asmens duomenų tvarkymą pateikiama „CargoPoint“ privatumo politikoje, kurią taip pat galima rasti svetainėje https://www.cargopoint.com/lv/privacy-policy/. Vežėjas patvirtina, kad turi teisinį pagrindą perduoti asmens duomenis „CargoPoint“. Užfiksavęs Krovinio pristatymą nuotraukose, Vežėjas, kiek tai pagrįstai įmanoma, užtikrina, kad atitinkamose nuotraukose nebūtų pavaizduoti asmenys ir (ar) kiti asmens duomenys.

10.2 Platformos klientų aptarnavimo tarnyba skirta padėti Vežėjui naudotis Platformos teikiamais privalumais ir paslaugomis, todėl Vežėjas kviečiamas pateikti savo užklausas, pasiūlymus ir skundus Platformos skiltyje „Kontaktai“ dėl bet kokių Platformos funkcijų arba dėl šalių, dalyvaujančių teikiant Platformoje siūlomas paslaugas, veiksmų. Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad Platforma iš esmės yra skaitmeninė priemonė, visiems jos nariams užtikrinami įgyvendinami sprendimai, o galimybės rankiniu būdu susisiekti su Vežėju gali būti ribotos, ir „CargoPoint“ pasilieka visas teises į tokius pranešimus neatsakyti.

10.3 Visa programinė įranga, kurią „CargoPoint“ naudoja paslaugoms teikti arba kurią galima rasti Platformoje, taip pat visos intelektinės nuosavybės teisės į Platformos turinį yra išimtinė „CargoPoint“ arba jos paslaugų teikėjų nuosavybė. Šios Sąlygos nesuteikia Vežėjui intelektinės nuosavybės teisių į „CargoPoint“ paslaugas ar Platformos turinį, o visas teises, kurios šiose Sąlygose nėra aiškiai suteiktos, pasilieka „CargoPoint“ ir jos paslaugų teikėjams.

10.4 „CargoPoint“ išlaiko išimtines nuosavybės teises į visą informaciją, gautą iš Vežėjo ir kitų asmenų naudojantis Platforma, ir į „CargoPoint“ duomenų bazę, sukurtą naudojant šią informaciją; „CargoPoint“ turi teisę naudoti visą tokią informaciją savo nuožiūra, jeigu jos neriboja ankstesniame skyriuje nurodytos konfidencialumo nuostatos.

10.5 Be aiškaus raštiško „CargoPoint“ sutikimo joks asmuo negali kopijuoti, atkurti, skelbti, integruoti, naudoti, derinti, rinkti ar kitaip naudoti Platformos turinio ar „CargoPoint“ prekės ženklo. Bet koks neleistinas Platformos turinio naudojimas arba bet kuris iš pirmiau minėtų veiksmų ar elgesys laikomas esminiu „CargoPoint“ intelektinės nuosavybės teisių pažeidimu.

PRIEDAS

BENDRŲJŲ „CARGOPOINT“ SĄLYGŲ VEŽĖJAMS

Šis priedas yra neatskiriama BENDRŲJŲ „CARGOPOINT“ SĄLYGŲ VEŽĖJAMS (toliau – Sąlygos) dalis. Visos šiame Priede didžiosiomis raidėmis rašomos sąvokos vartojamos ta pačia reikšme, kaip apibrėžta Sąlygose. Visos sumos šiame Priede nurodytos be PVM, kuris pagal galiojančius teisės aktus taikomas papildomai.

Šio Priedo 1 ir 2 skyriuose nurodyti mokėjimai yra taikomi, išskyrus atvejus, kai Vežėjas ir Siuntėjai kiekvienu konkrečiu atveju susitaria kitaip. Platformoje gali būti pateikiamos techninės priemonės tokiems susitarimams sudaryti, tačiau niekas neriboja Vežėjo ir Siuntėjų susitarti kita jiems priimtina forma.

1     Mokestis už Užsakymų atšaukimą

Užsakymą atšaukianti šalis Atšaukimo

laikas *

Taikomas Sąlygų punktas Atšaukimo mokestis
Siuntėjas arba Vežėjas Daugiau negu 2 val. 4.5 Mokestis nurodomas prie kiekvieno konkretaus Užsakymo Platformoje, o jeigu tokio mokesčio nėra – nemokamai
2–1 val. 4.5 50 % Užsakymo kainos
Siuntėjas Mažiau negu 1 val. 4.5 100 % Užsakymo kainos
Vežėjas Mažiau negu 1 val. 4.5 100 % Užsakymo kainos ir visi Siuntėjo nuostoliai, jeigu jie viršija atšaukimo mokestį, tačiau iš viso ne daugiau kaip 200 % Užsakymo kainos

* Likus kelioms valandoms iki Užsakyme nustatyto vežimo pradžios laiko (jeigu nustatytas laiko intervalas, tuomet iki ankstesnio nustatyto termino)

2     Vėlavimai, prastovos mokesčiai, Užsakymo neįvykdymas

Vėluojanti

šalis

Vėlavimo pobūdis Vėlavimo laikotarpis * Taikomas Sąlygų punktas Mokesčiai
Vežėjas Krovinio paėmimas Iki 1 val. 7.1 Netaikoma
Ilgiau negu 1 val. 7.1 100 % Užsakymo kainos ir visi Siuntėjo nuostoliai, jeigu jie viršija neįvykdymo mokestį, tačiau iš viso ne daugiau kaip 200 % Užsakymo kainos (Užsakymas laikomas atšauktu)
Krovinio pristatymas Iki 1 val. 7.1 Netaikoma
Ilgiau negu 1 val. 7.1 Suma už kiekvieną valandą, nurodyta toliau pateiktoje lentelėje, tačiau iš viso ne daugiau kaip 200 % Užsakymo kainos
Siuntėjas Krovinio pakrovimas Iki 1 val. 7.2 Netaikoma
1–3 val. 7.2 Suma už kiekvieną valandą, nurodyta toliau pateiktoje lentelėje
Ilgiau negu 3 val. 7.2 100 % Užsakymo kainos

(Užsakymas laikomas atšauktu)

Krovinio iškrovimas Iki 1 val. 7.2 Netaikoma
1–3 val. 7.2 Suma už kiekvieną valandą, nurodyta toliau pateiktoje lentelėje
Ilgiau negu 3 val. 7.2 Už Užsakymo kainą dvigubai didesnė suma ir ankstesnėje eilutėje nurodytas mokestis

(Krovinys turi būti grąžintas)

Krovinio paėmimas grįžimo punkte Iki 1 val. nuo atvykimo 7.3 Netaikoma
1–3 val. 7.3 Suma už kiekvieną valandą, nurodyta toliau pateiktoje lentelėje
Ilgiau negu 3 val. 7.3 Krovinys gali būti pristatytas saugoti Siuntėjo sąskaita
Vežėjas Vėlavimas dėl nelaimingo atsitikimo Iki 2 val. 7.4 Netaikoma

Prastovos mokestis už 1 val., priklausomai nuo transporto priemonės tipo:

Transporto priemonių tipai* Įkainis
Lengvieji automobiliai, visureigiai, visureigiai su priekabomis ir pan. 20 EUR už kiekvieną val.
Mikroautobusai iki 3,5 t, mikroautobusai su priekabomis 20 EUR už kiekvieną val.
Visų tipų vilkikai 30 EUR už kiekvieną val.
Sunkvežimiai iki 24 t 40 EUR už kiekvieną val.
Sunkvežimiai su kranu iki 24 t 40 EUR už kiekvieną val.
Kitų tipų specializuoti sunkvežimiai 50 EUR už kiekvieną val.

* Jeigu naudojama kito tipo transporto priemonė, taikomas mokestis, nustatytas už panašiausią analogišką transporto priemonės tipą.